საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

სასწავლო პროცესის ვადები 2020-2021

განისაზღვროს სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები შემდეგი სახით:

ბაკალავრიატი/დიპლომირებული მედიკოსი/სტომატოლოგის საგანმანათლებლო პროგრამა

ა) პირველსემესტრელთა რეგისტრაცია:
ა.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია და ხელშეკრულების გაფორმება - 3-9 სექტემბერი;
ა.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 10-14 სექტემბერი.

 

ბ) შემოდგომის სემესტრი (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გარდა):
ბ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 7 აგვისტო - 20 სექტემბერი;
ბ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 7-20 სექტემბერი;
ბ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 14 სექტემბერი - 18 ოქტომბერი (სრულად დისტანციურად), 19 ოქტომბერი - 27 ნოემბერი (პრაქტიკული და ლაბორატორიული მეცადინეობები არადისტანციურ რეჟიმში, ხოლო სასაწავლო პროცესის სხვა კომპონენტები დისტანციურად)“; 28 ნოემბერი - 26 დეკემბერი (მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამის პრაქტიკული/ლაბორატორიული/კლინიკური კომპონენტები შესაძლებელია წარიმართოს არადისტანციურ რეჟიმში, სხვა შემთხვევაში სრულად დისტანციურად);
ბ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 18 იანვარი - 10 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები); 16-22 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები);

ბ.ე) არდადეგები - 27 დეკემბერი – 17 იანვარი; 23 -28 თებერვალი.“

„ბ1 “ შემოდგომის სემესტრი (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი)

ბ1.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 7 აგვისტო - 20 სექტემბერი;

ბ1.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 7-20 სექტემბერი;

ბ1.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 21 სექტემბერი - 18 ოქტომბერი (სრულად დისტანციურად), 19 ოქტომბერი - 27 ნოემბერი (პრაქტიკული და ლაბორატორიული მეცადინეობები არადისტანციურ რეჟიმში, ხოლო სასაწავლო პროცესის სხვა კომპონენტები დისტანციურად), 28 ნოემბერი - 2 იანვარი (სრულად დისტანციურად)“;
ბ1.დ) საგამოცდო პერიოდი - 18 იანვარი - 10 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები), 16-22 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები);
ბ1.ე) არდადეგები - 3 – 17 იანვარი; 23-28 თებერვალი.“
 

გ) გაზაფხულის სემესტრი:

გ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 1-28 თებერვალი;
გ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 22 თებერვალი – 1 მარტი;
გ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 1 მარტი – 12 ივნისი;
გ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 14 ივნისი- 8 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები), 15- 21 ივლისი (დამატებითი გამოცდები);
გ.ე) არდადეგები - 22 ივლისი - 12 სექტემბერი.
„გ1 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა:
გ1.ა. პირველსემესტრელთა რეგისტრაცია:
გ1.ბ. ადმინისტრაციული რეგისტრაცია და ხელშეკრულების გაფორმება - 3-9 სექტემბერი;
გ1.გ. აკადემიური რეგისტრაცია - 10-14 სექტემბერი.

გ1.დ. შემოდგომის სემესტრი:
გ1.ე. ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 7 აგვისტო - 21 სექტემბერი;
გ1.ვ. აკადემიური რეგისტრაცია - 14 - 21 სექტემბერი;
გ1.ზ. სააუდიტორიო მეცადინეობები - 21 სექტემბერი - 18 ოქტომბერი (სრულად დისტანციურად), 19 ოქტომბერი - 27 ნოემბერი (პრაქტიკული და ლაბორატორიული მეცადინეობები არადისტანციურ რეჟიმში, ხოლო სასაწავლო პროცესის სხვა კომპონენტები დისტანციურ რეჟიმში), 28 ნოემბერი - 2 იანვარი (სრულად დისტანციურად)“.
გ1.თ. საგამოცდო პერიოდი - 18 იანვარი - 10 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები), 16-22 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები);
გ1.ი. არდადეგები - 3 - 17 იანვარი; 23-28 თებერვალი.“

 

მაგისტრატურის/დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა

დ) პირველსემესტრელ მაგისტრანტთა/დოქტორანტთა რეგისტრაცია:

დ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 21-24 სექტემბერი;

დ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 21-24 სექტემბერი.

 

ე) შემოდგომის სემესტრი:

ე.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 7 აგვისტო - 21 სექტემბერი;

ე.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 14 - 21 სექტემბერი;

ე.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 21 სექტემბერი - 18 ოქტომბერი (სრულად

დისტანციურად), 19 ოქტომბერი - 27 ნოემბერი (პრაქტიკული და

ლაბორატორიული მეცადინეობები არადისტანციურ რეჟიმში, ხოლო სასაწავლო

პროცესის სხვა კომპონენტები დისტანციურ რეჟიმში), 28 ნოემბერი - 2 იანვარი

(მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამის

პრაქტიკული/ლაბორატორიული/კლინიკური კომპონენტები შესაძლებელია

წარიმართოს არადისტანციურ რეჟიმში, სხვა შემთხვევაში სრულად

დისტანციურად)“.

ე.დ) საგამოცდო პერიოდი - 18 იანვარი - 10 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები),

16 - 22 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები);

ე.ე) არდადეგები - 3 - 17 იანვარი; 23-28 თებერვალი.

 

ვ) გაზაფხულის სემესტრი:

ვ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 1-28 თებერვალი;

ვ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 22 თებერვალი – 1 მარტი;

ვ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 1 მარტი – 12 ივნისი;

ვ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 14 ივნისი- 8 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები), 15-21 ივლისი (დამატებითი გამოცდები);

ვ.ე) არდადეგები - 22 ივლისი - 19 სექტემბერი.

თარიღი: 06/02/2021