საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

სასწავლო პროცესის ვადები 2021-2022

„სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2021-2022 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ“ რექტორის 2021 წლის 2 აგვისტოს N128/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

1.1. ბაკალავრიატის/დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის საგანმანათლებლო პროგრამა

ა) პირველსემესტრელთა რეგისტრაცია:

ა.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია და ხელშეკრულების გაფორმება - 6-14 სექტემბერი;
ა.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 15-20 სექტემბერი.

ბ) შემოდგომის სემესტრი:

ბ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 9 აგვისტო - 25 სექტემბერი;
ბ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 13-26 სექტემბერი;
ბ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 20 სექტემბერი-25 დეკემბერი, 10– 15 იანვარი;
ბ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 17 იანვარი - 10 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები); 16 – 23 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები);
ბ.ე) არდადეგები - 26 დეკემბერი - 9 იანვარი, 24 თებერვალი - 6 მარტი.

გ) გაზაფხულის სემესტრი:

გ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 8 თებერვალი - 6 მარტი;
გ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 28 თებერვალი – 7 მარტი;
გ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 7 მარტი – 18 ივნისი;
გ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 20 ივნისი- 13 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები), 19- 26 ივლისი (დამატებითი გამოცდები);
გ.ე) არდადეგები - 27 ივლისი - 18 სექტემბერი.

1.2. მაგისტრატურის/დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა

ა) პირველსემესტრელ მაგისტრანტთა/დოქტორანტთა რეგისტრაცია:

ა.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 27 სექტემბერი- 1 ოქტომბერი;
ა.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 27 სექტემბერი- 1 ოქტომბერი.

ბ) შემოდგომის სემესტრი:

ბ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 9 აგვისტო - 3 ოქტომბერი;
ბ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 20 – 4 ოქტომბერი;
ბ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 27 სექტემბერი - 25 დეკემბერი; 10-22 იანვარი;
ბ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 24 იანვარი - 16 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები), 22-28 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები);
ბ.ე) არდადეგები - 26 დეკემბერი – 9 იანვარი; 1 - 6 მარტი.

გ) გაზაფხულის სემესტრი:

გ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 8 თებერვალი - 6 მარტი;
გ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 28 თებერვალი – 7 მარტი;
გ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 7 მარტი – 18 ივნისი;
გ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 20 ივნისი- 13 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები), 19- 26 ივლისი (დამატებითი გამოცდები);
გ.ე) არდადეგები - 27 ივლისი - 25 სექტემბერი.

1.3. ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ა) პირველსემესტრელთა რეგისტრაცია:

ა.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია და ხელშეკრულების გაფორმება - 6-18 სექტემბერი;
ა.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 20-27 სექტემბერი.

ბ) შემოდგომის სემესტრი:

ბ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 9 აგვისტო - 26 სექტემბერი;
ბ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 20 - 27 სექტემბერი;
ბ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 27 სექტემბერი - 25 დეკემბერი; 10-22 იანვარი;
ბ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 24 იანვარი - 16 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები), 22-28 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები);
ბ.ე) არდადეგები - 26 დეკემბერი – 9 იანვარი; 1 მარტი - 6 მარტი.

გ) გაზაფხულის სემესტრი:

გ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 8 თებერვალი - 6 მარტი;
გ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 28 თებერვალი – 7 მარტი;
გ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 7 მარტი – 18 ივნისი;
გ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 20 ივნისი- 13 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები), 19- 26 ივლისი (დამატებითი გამოცდები);
გ.ე) არდადეგები - 27 ივლისი - 25 სექტემბერი.

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ა) შემოდგომის სემესტრი:

ა.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 4 ოქტომბერი - 6 ოქტომბერი
ა.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 4 ოქტომბერი - 6 ოქტომბერი;
ა.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 4 ოქტომბერი - 25 დეკემბერი; 10-29 იანვარი;
ა.დ) საგამოცდო პერიოდი - 31 იანვარი - 16 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები), 22-28 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები);
ა.ე) არდადეგები - 26 დეკემბერი – 9 იანვარი; 1 - 6 მარტი.

ბ) გაზაფხულის სემესტრი:

ბ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 8 თებერვალი - 6 მარტი;
ბ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 28 თებერვალი – 7 მარტი;
ბ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 7 მარტი – 18 ივნისი;
ბ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 20 ივნისი - 13 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები), 19-26 ივლისი (დამატებითი გამოცდები).

თარიღი: 13/01/2022