საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნები

2020 წლის 24-25 ნოემბერს, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახლემწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს შემადგენლობაში დამოუკიდებელი სამეცნიერო - კვლევითი ერთეულის წარმომადგენელთა ვაკანსიების შევსების მიზნით, აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნები გაიმართება:

ა) 25 ნოემბერი: დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეული - ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი - 1 წევრი;

ბ) 24 ნოემბერი: დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეული - მაღალი ენერგიების ფიზიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი - 1 წევრი.

დარეგისტრირებული კანდიდატები:

ნიკოლოზ ავაზაშვილი - ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი;

რევაზ შანიძე - მაღალი ენერგიების ფიზიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი.
 

აკადემიური საბჭოს წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაცია  დაიწყება 2020 წლის, 9 ნოემბერს, 10:00 საათზე და დასრულდება 2020 წლის, 13 ნოემბერს, 18:00 საათზე (5 სამუშაო დღე)

აკადემიური საბჭოს წევრობის კანდიდატებმა სარეგისტრაციო განცხადებაში უნდა დაადასტურონ, რომ სხვა სამეცნიერო ან უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არ უკავიათ აკადემიური, ადმინისტრაციული ან სამეცნიერო  თანამდებობა.


წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:

  • განცხადება საარჩევნო კომისიის სახელზე;
  • მოქალაქის პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი;
  • ავტობიოგრაფია (CV);
  • სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომლის დამადასტურებელი ცნობა.

კომისიის გადაწყვეტილებით დოკუმენტაციის ელექტრონული ფორმით წარმოდგენა შესაძლებელია შემდეგ მისამართზე: chancellery@tsu.ge განმცხადებლის პირადი მეილიდან.

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბრძანება.

ბრძანებაში შესული ცვლილებების გასაცნობად იხილეთ დანართები

 

საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

თარიღი: 06/11/2020