საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

ცხადდება კონკურსი თსუ-ს დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებისთვის და სამეცნიერო ხარისხის მქონე თსუ-ს პერსონალისთვის, რომელიც ჩართულია კვლევით ან/და საგანმანათლებლო საქმიანობაში ფრიდრიხ შილერის სახელობის იენის უნივერსიტეტში (გერმანია) კვლევითი სტაჟირებისათვის სტიპენდიების მოსაპოვებლად!

 

!!! ფიზიკური მობილობის განხორციელება დამოკიდებული იქნება ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციაზე საქართველოსა და გერმანიაში, ასევე მიმღებ ქვეყანაში შესვლასთან და დარჩენასთან დაკავშირებულ რეგულაციაზე

 

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა (ენების ჩათვლით), სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა და სამართლის მეცნიერების დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებსა და სამეცნიერო ხარისხის (PhD ან მასთან გათანაბრებული) მქონე თსუ-ს პერსონალს, რომელიც ჩართულია კვლევით ან/და საგანმანათლებლო საქმიანობაში.

 

სტიპენდიის ხანგრძლივობა: 

1. სამეცნიერო ხარისხის (PhD ან მასთან გათანაბრებული) მქონე თსუ-ს პერსონალისათვის:

 • მაქსიმუმ 1 თვე (30 კალენდარული დღე); 
 • სტიპენდიის სრული მოცულობა: 2000 ევრო

 

2. დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებსისათვის: 

 • 1 თვე (30 კალენდარული დღე);
 • სტიპენდიის სრული მოცულობა: 1400 ევრო

3. დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებსისათვის: 

 • 6 (ექვსი) კვირა;
 • სტიპენდიის სრული მოცულობა: 1640 ევრო 

 

მობილობის პერიოდი: სტაჟირება უნდა განხორციელდეს 2022 წლის 16 დეკემბრამდე;

შერჩეულმა სტიპენდიატებმა თავად უნდა აანაზღაურონ საერთაშორისო მგზავრობისა და სამოგზაურო დაზღვევის ხარჯები!

 

დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებსისათვის კონკურსზე დაშვების წინაპირობაა ინგლისური ან გერმანული ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელ ქვემოთ ჩამოთვლილ დოკუმენტთაგან ერთ-ერთი:

ა) მიმდინარე კონკურსის რეგისტრაციის დასრულებამდე არაუადრეს 4 კალენდარული წლით აღებული შემდეგი სერტიფიკატები:

 • ინგლისური ენის შემთხვევაში: TOEFL (90 iBT), IELTS (6.5 მინიმალური საშუალო ქულა) ან CAMBRIDGE (FCE)-ის სერთიფიკატი;
 • გერმანული ენის შემთხვევაში: TestDaF (TDN 3), DSH (DSH 1), DSD (B2), Goethe Certificate (90-100);

ბ) უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული უცხოური ენების ინსტიტუციური ტესტირების შედეგი (არანაკლებ 71 ქულისა), რომელიც ძალაშია ტესტირების ჩატარების სემესტრისა და მომდევნო 1 სემესტრის განმავლობაში (შესაბამისად, ამ კონკურსის მიზნებისთვის ვალიდურად ითვლება 2021 წლის 6 ოქტომბრისა და 2022 წლის 7 მარტის ტესტირებათა შედეგები);

ან

გ) დასწრებულად საზღვარგარეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო ან კვლევით დაწესებულებაში კვლევითი სტაჟირების გავლის დამადასტურებელი ოფიციალური ცნობის საფუძველზე, კვლევითი სტაჟირების ენის მითითებით, სადაც სტაჟირების ენად გამოყენებული იყო შესაბამის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში საგანმანათლებლო პროგრამაზე მოქმედი სწავლების ის ენა, რომელზეც განაცხადს აკეთებთ. სტაჟირების მინიმალური ხანგრძლივობა უნდა იყოს 5 თვე.

ან

დ) საუნივერსიტეტო დონეზე პედაგოგიური საქმიანობის/სწავლების გამოცდილების დამადასტურებელი ოფიციალური ცნობის საფუძველზე, კერძოდ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით განცხადების გაკეთების და წინა აკადემიური წლის განმავლობაში არანაკლებ 2 სემესტრის განმავლობაში, თითოეულ სემესტრში მინიმუმ 5 კრედიტის დატვირთვის მქონე კურსის წაყვანა.

 

 

მონაწილეთა შესარჩევი პროცესი:

 1. ელექტრონული განაცხადისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის შემოწმება (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)
 2. გასაუბრება კანდიდატთა შესარჩევ კომისიასთან (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ფრიდრიხ შილერის სახელობის იენის უნივერსიტეტი)
 3. საბოლოო შერჩევა/სტიპენდიის მინიჭება (ფრიდრიხ შილერის სახელობის იენის უნივერსიტეტი)

 

 

1. სააპლიკაციო დოკუმენტების ჩამონათვალი (დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებისათვის):

 1. პასპორტის ასლი;
 2. CV-ს ევროპული ფორმატი გერმანულ ან ინგლისურ ენაზე;
 3. ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ ინგლისურ ენაზე;
 4. სწავლების მიმდინარე საფეხურის ნიშნების ამონაწერი GPA-ის მითითებით ინგლისურ ენაზე;
 5. უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (პირობები იხილეთ ზემოთ). აპლიკანტებს, რომლებსაც თსუ ენის ინსტიტუციური ტესტის დადებითი შედეგი აქვთ, არ ესაჭიროებათ დოკუმენტის ატვირთვა;
 6. მაგისტრის დიპლომის დასკანერებული ასლი;
 7. მაგისტრის დიპლომის დანართი GPA-ის მითითებით ინგლისურ ენაზე;
 8. მოტივაციის წერილი საკვლევი გეგმის მონახაზის ჩათვლით არაუმეტეს 3 გვერდისა (გერმანულ ან ინგლისურ ენაზე); ტექნიკური მახასიათებლები: ფონტი - Times New Roman, ფონტის ზომა - 12, line spacing – 1.0, ველები - 2სმ. მოტივაციის წერილი უნდა დაიწეროს იმ ენაზე, რომელიც იქნება გრანტიორის სამუშაო ენა კვლევითი სტაჟირების პერიოდში;
 9. მასპინძელი უნივერსიტეტის მიერ გაცემული (Letter of Interest) დაინტერესების წერილი(ოფიციალური წერილი, ან ელექტრონულ ფოსტაზე მიღებული თანხმობა /დაინტერესების დასტური, რომელიც გაცემული იქნება ფრიდრიხ შილერის სახელობის იენის უნივერსიტეტის შესაბამისი აკადემიური მიმართულების სამდივნოს ან/და პროფესორის მიერ);
 10. რეკომენდაცია გერმანულ ან ინგლისურ ენაზე (ელექტრონულ სარეგისტრაციო პორტალზე mobility.tsu.ge რეკომენდატორის ველში უნდა შეიყვანოთ თქვენი რეკომენდატორის მონაცემები. რეკომენდატორს მეილზე ეგზავნება ბმული, სადაც ონლაინ ავსებს რეკომენდაციას);

 

2. სააპლიკაციო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი (სამეცნიერო ხარისხის (PhD ან მასთან გათანაბრებული) მქონე თსუ-ს პერსონალისათვის):

 

 1. პასპორტის ასლი;
 2. CV-ს ევროპული ფორმატი გერმანულ ან ინგლისურ ენაზე ;
 3. ცნობა სამსახურიდან ინგლისურ ენაზე;
 4. სადოქტორო ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (დიპლომი);
 5. სამუშაო გეგმის მონახაზი არაუმეტეს 3 გვერდისა (გერმანულ ან ინგლისურ ენაზე); ტექნიკური მახასიათებლები: ფონტი - Times New Roman, ფონტისზომა - 12, line spacing – 1.0, ველები - 2სმ.
 6. მასპინძელი უნივერსიტეტის მიერ გაცემული დაინტერესების წერილი (Letter of Interest)
 7. რეკომენდაცია (ელექტრონულ სარეგისტრაციო პორტალზე mobility.tsu.ge რეკომენდატორის ველში უნდა შეიყვანოთ თქვენი რეკომენდატორის მონაცემები. რეკომენდატორს მეილზე ეგზავნება ბმული, სადაც ონლაინ ავსებს რეკომენდაციას);

 

კვლევითი სტაჟირების სასტიპენდიო პროგრამაზე განაცხადის გაკეთებით დაინტერესებული დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტები და თსუ-ს პერსონალი უნდა დარეგისტრირდნენ ელექტრონულ სარეგისტრაციო პორტალზე mobility.tsu.ge, ატვირთონ სააპლიკაციო დოკუმენტაციის სრული ჩამონათვალი (PDF ფორმატში) და გადმოგზავნონ განაცხადი ელექტრონულად მიმდინარე წლის 26 მაისის 17 საათამდე!

 • გამოგზავნილი განაცხადის შეცვლა ან/და ატვირთული დოკუმენტ(ებ)ის გამოცვლა შეუძლებელია.
 • რეკომენდატორის მიერ რეკომენდაციის შევსების და გამოგზავნის გარეშე სააპლიკაციო განაცხადის გამოგზავნა არ არის შესაძლებელი. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია რეკომენდატორი ჯეროვნად ინფორმირებული იყოს განაცხადის გამოგზავნის დედლაინის თაობაზე

!!! ელ-ფოსტაზე მიღებული განაცხადები არ განიხილება

 

დამატებითი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია:

ა) ელექტრონული სარეგისტრაციო პორტალი mobility.tsu.ge

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ პორტალი mobility.tsu.ge:

 • არ არეგისტრირებს განაცხადებს ზემოთ მითითებული ვადის (26 მაისის 17:00სთ) გასვლის შემდეგ;
 • არ არეგისტრირებს არასრულ სააპლიკაციო პაკეტს.
 • სააპლიკაციო განაცხადი ელექტრონულად ჩაბარებულად ითვლება მხოლოდ გაგზავნის ღილაკის დაჭერის შემდეგ.
 • სააპლიკაციო დოკუმენტაციის წარმატებით გამოგზავნის შემდეგ აპლიკანტი მეილზე მიიღებს შესაბამის შეტყობინებას.
 • გასაუბრებების დრო და თარიღი ინდივიდუალურად დაეგზავნება ყველა აპლიკანტს პორტალზე [mobility.tsu.ge] მითითებულ მეილზე;
 • აპლიკანტებთან გასაუბრება ჩატარდება დისტანციურად!

 

ბ) ფინანსები და Covid-19-თან დაკავშირებული შეზღუდვები

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ:

 • ფიზიკური მობილობის განხორციელება შესაძლოა დაკავშირებული იყოს მიმღებ ქვეყანაში შესვლასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წესების და რეგულაციების დაცვასთან, როგორიცაა Covid-19 ვაქცინაციის სრული კურსის გავლის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფლობა, PCR ტესტირება (ერთ ან მრავალჯერადად), საკარანტინო სივრცეში დარჩენა, სამოგზაურო, ჯანმრთელობის და უბედური შემთხვევის დაზღვევა და სხვა, რაც ფინანსურ ხარჯებთან და დროით რესურსთან არის დაკავშირებული. ყველა ასეთი ხარჯის ანაზღაურება უნდა განხორციელდეს მობილობაში მონაწილის მიერ.
 • მსოფლიოში არსებული Covid-19 პანდემიის გამო, გამონაკლის შემთხვევებში, მობილობა შეიძლება გაუქმდეს.

 

გ) კონკურსის ორგანიზების საფუძველი და შერჩევის წესი:

 

 

გაცვლითი და მობილობის პროგრამების მართვის ელექტრონულ სარეგისტრაციო პორტალზე mobility.tsu.ge გამოყენების სახელმძღვანელო

 

 

დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში, დაუკავშირდით საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტს ელ-ფოსტაზე: outgoingmobility@tsu.ge