საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
PERMzqmQ1545210727.svg
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორია 1918 წლიდან იწყება და ქართული უნივერსიტეტის გახსნას უკავშირდება. დღევანდელი სახით ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 2005 წელს შეიქმნა ყოფილი ფილოსოფიის, ფილოლოგიის, აღმოსავლეთმცოდნეობის, ისტორიის, დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ პროფესიათა ფაკულტეტების ბაზაზე. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მისიაა ტოლერანტული და კონკურენტუნარიანი სასწავლო და კვლევითი გარემოს შექმნა; ინტელექტუალური, მოქალაქეობრივი, კულტურული და მორალურ-ზნეობრივი ფასეულობების დანერგვა; კვლევის შედეგებისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდების ინტეგრირება საუნივერსიტეტო სივრცეში. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ამოცანაა ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევების მხარდაჭერა, სასწავლო პროცესის მუდმივი სრულყოფა; იდეების თავისუფლების, შემოქმედებითი და ანალიტიკური აზროვნების განვითარების ხელშეწყობა; ერთი მხრივ, ტრადიციების შენარჩუნება და გადაცემა, ხოლო მეორე მხრივ, ინოვაციებისა და თანამედროვე გამოწვევების მიღება და საზოგადოების აქტუალური და ცვალებადი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პრიორიტეტია ჰუმანიტარულ დარგებში მეცნიერული კვლევების განვითარება და კვლევაზე დაფუძნებული საგანმანათლებლო საქმიანობა.

ამერიკისმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ გვანცა ჩიქობავას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

21/10
2022

კულტურის კვლევების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ირინა საგანელიძის სადისერტაციო ნაშრომის - „ეთნიკური უმცირესობების კულტურათა მხარდაჭერა და სახელმწიფო მიდგომები საქართველოში (2009-2019 წლები)“ საჯარო დაცვა.

07/10
2022

დოქტორანტ პავლე ჭანტურიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის - „ქრისტიანების სტატუსი ადრეულ ისლამში (არაბული დაცვის სიგელები)“ საჯარო დაცვა

15/10
2022

დოქტორანტ თეონა ბერიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

06/07
2022

დოქტორანტ ხათუნა ბაინდურაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

18/06
2022

დოქტორანტ ნინო ნაზღაიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

02/06
2022

დოქტორანტ ომიკო ეჯიბიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

21/05
2022

დოქტორანტ მარგო კუბლაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

25/03
2022

დოქტორანტ ნატო ახალაიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

25/12
2021

დოქტორანტ ნათია მიროტაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

10/12
2021