საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
PERMzqmQ1545210727.svg
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორია 1918 წლიდან იწყება და ქართული უნივერსიტეტის გახსნას უკავშირდება. დღევანდელი სახით ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 2005 წელს შეიქმნა ყოფილი ფილოსოფიის, ფილოლოგიის, აღმოსავლეთმცოდნეობის, ისტორიის, დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ პროფესიათა ფაკულტეტების ბაზაზე. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მისიაა ტოლერანტული და კონკურენტუნარიანი სასწავლო და კვლევითი გარემოს შექმნა; ინტელექტუალური, მოქალაქეობრივი, კულტურული და მორალურ-ზნეობრივი ფასეულობების დანერგვა; კვლევის შედეგებისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდების ინტეგრირება საუნივერსიტეტო სივრცეში. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ამოცანაა ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევების მხარდაჭერა, სასწავლო პროცესის მუდმივი სრულყოფა; იდეების თავისუფლების, შემოქმედებითი და ანალიტიკური აზროვნების განვითარების ხელშეწყობა; ერთი მხრივ, ტრადიციების შენარჩუნება და გადაცემა, ხოლო მეორე მხრივ, ინოვაციებისა და თანამედროვე გამოწვევების მიღება და საზოგადოების აქტუალური და ცვალებადი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პრიორიტეტია ჰუმანიტარულ დარგებში მეცნიერული კვლევების განვითარება და კვლევაზე დაფუძნებული საგანმანათლებლო საქმიანობა.

თსუ-ს კურსდამთავრებულები

დოქტორანტ თეა ხომასურიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

17/04
2021

თამარ ოსიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

08/04
2021

დოქტორანტ სალომე პატარიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

29/01
2021

გივი დოლიძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სხდომა

25/12
2020

სტუდენტურ თეორიული სემინარი - „ამერიკული პრაგმატიზმი ამერიკულ კულტურაში“

25/12
2020

თამარ უჯუხუს წიგნის „ჩერქეზული (ადიღეური) ენის სახელმძღვანელო" წარდგინება

11/11
2020

დოქტორანტ ეკატერინე გოგალაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

28/12
2020

დოქტორანტ თამარ ლეკვეიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა.

02/12
2020

ფილოლოგია (გერმანული ფილოლოგია) - კოლოკვიუმი

26/11
2020

დოქტორანტ თინათინ ვარდიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

27/11
2020