დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ერთეულის დირექტორის, სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა და სამეცნიერო პერსონალის კონკურსების შესახებ