დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ერთეულის დირექტორისა და სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა ასარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ