ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

მაკრომოლეკულების ქიმიის კათედრა - გასაუბრების გრაფიკი

კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტი - გასაუბრების გრაფიკი