ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი

ფიზიკური გეოგრაფიის განყოფილება:
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული (10 წლის ვადით);

 ჰიდროლოგია-კლიმატოლოგიის განყოფილება:
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 2 საშტატო ერთეული (10 წლის ვადით);
 
გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის ლაბორატორია:
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 3 საშტატო ერთეული (10 წლის ვადით);

9. კონკურსი გამოცხადდეს  ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის       ინსტიტუტში უფროსი მეცნიერი თანამშრომლების სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად:
 
ფიზიკური გეოგრაფიის განყოფილება:
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული;

 ჰიდროლოგია-კლიმატოლოგიის განყოფილება:
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 3 საშტატო ერთეული;

საზოგადოებრივი გეოგრაფიის განყოფილება:
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 0.5 საშტატო ერთეული (ორი);

გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის ლაბორატორია:
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 3 საშტატო ერთეული;

10. კონკურსი გამოცხადდეს  ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის      ინსტიტუტში მეცნიერი თანამშრომლების სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად:

ფიზიკური გეოგრაფიის განყოფილება:
 მეცნიერი თანამშრომელი –  4 საშტატო ერთეული;

ჰიდროლოგია-კლიმატოლოგიის განყოფილება:
 მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული;

საზოგადოებრივი გეოგრაფიის განყოფილება:
 მეცნიერი თანამშრომელი – 2 საშტატო ერთეული;
 მეცნიერი თანამშრომელი – 0.5 საშტატო ერთეული (სამი);

გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის ლაბორატორია:
მეცნიერი თანამშრომელი - 5 საშტატო ერთეული;
მეცნიერი თანამშრომელი – 0.5 საშტატო ერთეული;

კარტოგრაფია-გეოინმორმატიკის ლაბორატორია:
მეცნიერი თანამშრომელი - 2 საშტატო ერთეული;
მეცნიერი თანამშრომელი – 0.5 საშტატო ერთეული (ორი);

კონკურსი გამოცხადდეს 2017 წლის 24 ნოემბერს. საკონკურსო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა განისაზღვროს 2017 წლის 25 დეკემბრიდან 2017 წლის  29 დეკემბრის ჩათვლით (თსუ რექტორის ბრძანება №246/01-01, 22.11.2017)