პროფესიული განათლება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 12 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მოქმედებს:


• კინო-ტელე რეჟისორის IV და V საფეხურის პროფესიული პროგრამები;
• ტანსაცმლის დიზაინის IV და V საფეხურის პროფესიული პროგრამები;
• სასტუმრო და საკურორტო მენეჯმენტი IV და V საფეხურის პროფესიული პროგრამები;
• ტურიზმის მენეჯმენტი IV და V საფეხურის პროფესიული პროგრამები;
• მასაჟისტი III საფეხურის პროფესიული პროგრამა;
• კბილის სატექნიკო საქმე IV საფეხურის პროფესიული პროგრამა;
• აგროლოჯისტიკის ოპერატორი IV და V საფეხურის პროფესიული პროგრამები;

2015 წლიდან თსუ ახორციელებს ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებულ 7 მოდულურ პროგრამას, რომელთა შემუშავება განხორციელდა საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვისა და შემუშავების მეთოდოლოგიის, შრომის ბაზრისა და დასაქმებულთა გამოკითხვის ანალიზის საფუძველზე. მათი დამატება განხორციელდა მოდულური პროგრამების დანერგვისა და ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს უშუალო ხელშეწყობით. მოდულური პროფესიული პროგრამების ახალი სტანდარტების და ჩარჩო დოკუმენტების შექმნის პროცესში მონაწილეობდნენ პროგრამის ხელმძღვანელები და პროგრამაში ჩართული პერსონალი. დანერგვის პერიოდში მოხდა ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული პროგრამების ადაპტირება.

• ბიბლიოთეკარი
• საბაჟო საქმის სპეციალისტი
• სასტუმრო საქმის სპეციალისტი
• ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი
• შემფასებელი
• ტუროპერატორი
• საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდი

2018 წლიდან თსუ იმატებს ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებულ 2 მოდულურ პროგრამას:

1. სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკა IV საფეხური
2. საოფისე საქმე IV საფეხური

პროფესიული განათლების მიღების მსურველებს რეგისტრაციის გავლა შეუძლიათ მოქალაქის პირადობის მოწმობით საქართველოს მასშტაბით არსებულ საგანმანათლებლო რესურსცენტრებსა და სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (მის.: ილ. ჭავჭავაძის გამზ. №1, თსუ I კორპუსი, ოთახი №111, ქ. ქუთაისი, ნიკეას მე-2 შესახვევი, №8)

აპლიკანტებს საშუალება აქვთ ასევე გამოიყენონ ელექტრონული (ონლაინ) რეგისტრაციის რეჟიმიც.

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება წელიწადში ორჯერ გაზაფხულსა და შემოდგომაზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია: 2 25 04 84; 2 25 39 71.