ხშირად დასმული შეკითხვები

რა სახის ცნობებს ამზადებს თსუ სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტი კურსდამთავრებულთათვის/სტუდენტებისათვის ?

• ცნობას ტიტულოვან ბლანკზე (გავლილი საგნების, საკონტაქტო საათების, კრედიტების რაოდენობისა და კურსდამთავრებულის საშუალო ქულის (GPA) მითითებით); 
• აპოსტილით დასამოწმებელი სხვადასხვა შინაარსის ცნობებს;

ზემოაღნიშნული ცნობების მისაღებად კურსდამთავრებული/სტუდენტი განცხადებით მიმართავს თსუ-ს კანცელარიას. კურსდამთავრებულის/სტუდენტის უცხოეთში ყოფნის შემთხვევაში, თსუ-ს განცხადებით მიმართავს მისი მინდობილი პირი, რომელმაც უნდა წარმოადგინოს ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა. 

რა სახის ცნობებს ამზადებს და გასცემს სტუდენტებისათვის სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტი ?

• ფორმა №26 (სამხედრო ჯავშანი)
ფორმა №26- ის ასაღებად სტუდენტი სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტში წარმოადგენს ფაკულტეტის მიერ გაცემულ ცნობას სტუდენტის სტატუსის შესახებ. 
ფორმა №26 გაიცემა თსუ-ს III კორპუსში, ოთახი №114.

რა შემთხვევაში გაიცემა მოწმობა ?

პირს, რომელმაც არ ან ვერ დაასრულა შესაბამისი საგანმანათლებლო საფეხური, ეძლევა სათანადო მოწმობა.

მოწმობის დასამზადებლად კურსმოსმენილმა განცხადებით უნდა მიმართოს სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტს.

რა შემთხვევაში გაიცემა სერტიფიკატი ?

• ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ პროფესიათა ფაკულტეტის მეორადი სწავლების კურსდამთავრებულზე;
• ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის პედაგოგთა საუნივერსიტეტო მომზადების სასწავლო კურსის კურსმოსმენილზე;
• ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ.

რა შემთხვევაში მზადდება დიპლომისა და დიპლომის დანართის დუბლიკატი ?

დუბლიკატი მზადდება დიპლომისა და დიპლომის დანართის დაკარგვისა და დაზიანების შემთხვევაში.

ა) დიპლომისა და დიპლომის დანართის დაკარგვის შემთხვევაში კურსდამთავრებული თსუ კანცელარიაში წარმოადგენს განცხადებას რექტორის სახელზე დიპლომის ან/და დიპლომის დანართის დაკარგვისა და დუბლიკატის მოთხოვნის შესახებ;

ბ) დიპლომისა და დიპლომის დანართის დაზიანების შემთხვევაში თსუ კანცელარიაში წარმოადგინეთ:
• განცხადება რექტორის სახელზე დიპლომის ან/და დიპლომის დანართის დუბლიკატის მოთხოვნის შესახებ;
• დაზიანებული დიპლომისა და დიპლომის დანართის დედანი.

რა შემთხვევაში იცვლება დიპლომი და დიპლომის დანართი ?

• სახელის, მამის სახელის, გვარის შეცვლის შემთხვევაში;
• ქორწინების ან განქორწინების შედეგად გვარის შეცვლისას;
• ტექნიკური ხარვეზის არსებობისას.

რა უნდა წარმოადგინოთ დიპლომისა და დიპლომის დანართის შესაცვლელად ?

სახელის, მამის სახელის, გვარის შეცვლის შემთხვევაში თსუ კანცელარიაში უნდა წარმოადგინოთ:
• განცხადება რექტორის სახელზე;
• სახელის, მამის სახელის, გვარის შეცვლის მოწმობის ასლი;
• დიპლომისა და დიპლომის დანართის დედანი;
• პირადობის მოწმობის ასლი გაცემული სახელის, მამის სახელის, გვარის შეცლის შემდეგ.

ქორწინების ან განქორწინების შედეგად გვარის შეცვლის შემთხვევაში თსუ კანცელარიაში უნდა წარმოადგინოთ:
• განცხადება რექტორის სახელზე;
• ქორწინების ან განქორწინების მოწმობის ასლი;
• დიპლომისა და დიპლომის დანართის დედანი;
• პირადობის მოწმობის ასლი გაცემული ქორწინების ან განქორწინების შემდეგ გვარის შეცვლის გამო.

ტექნიკური ხარვეზის შემთხვევაში თსუ კანცელარიაში უნდა წარმოადგინოთ:
• განცხადება რექტორის სახელზე;
• პირადობის მოწმობის ასლი;
• დიპლომისა და დიპლომის დანართის დედანი.

სად მზადდება დიპლომი, სერტიფიკატი და მოწმობა ?

სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტში

სად და როდის გაიცემა დიპლომი, სერტიფიკატი და მოწმობა ?

სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტში, ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა (I კორპუსი, ოთახი N111, 9:00 -დან 18:00 საათამდე).

ვისზე გაიცემა დიპლომი, სერტიფიკატი და მოწმობა ?

გაიცემა მფლობელზე ან მის მინდობილ პირზე, რომელმაც უნდა წარმოადგინოს ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა.

რა დოკუმენტაცია არის საჭირო დიპლომის ასაღებად ?

• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
• ცნობა თსუ ცენტრალური ბიბლიოთეკიდან (მაღლივი კორპუსი, შესაძლებელია ელფოსტის საშუალებით -  abonementi.library@tsu.ge );
• ცნობა სწავლის საფასურის გადახდის შესახებ (I კორპუსი, ოთახი №019, მაია კობახიძე).

თსუ ყოფილი ფილიალების (სიღნაღის, ზუგდიდის, ფოთის, ოზურგეთის, მესხეთის, ჯავახეთის) კურსდამთავრებულებმა უნდა წარმოადგინონ მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ხოლო სოხუმის ყოფილი ფილიალის კურსდამთავრებულებმა - შემოვლის ფურცელი, რომელსაც გასცემს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყოფილი სსიპ - თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებმა უნდა წარმოადგინონ ცნობა სწავლის საფასურის გადახდის შესახებ (II კორპუსი, ოთახი N 254).

რა დოკუმენტია საჭირო სერტიფიკატისა და მოწმობის ასაღებად ?

სერტიფიკატისა და მოწმობის ასაღებად საჭიროა წარმოადგინოთ პირადობის მოწმობა.

ვის უნდა მიმართოს კურსდამთავრებულმა თსუ-ს მიერ გაცემული დოკუმენტების ასლების დასამოწმებლად და დალუქულ კონვერტში მოსათავსებლად ?

კურსდამთავრებულმა განცხადებით უნდა მიმართოს სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტს.

ვის უნდა მიმართოს დოქტორანტმა და ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე ჩარიცხულმა სტუდენტმა სტუდბილეთის მისაღებად ?

უნდა მიმართოს სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტს.