საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-­ე და მე­-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა

ზოგადი სტატისტიკური მონაცემები სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2013 წლის I, II, III და IV კვარტლის მიხედვით მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2013 წლის I კვარტლის მონაცემებით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 20 განაცხადი - ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, გარდა 3 განაცხადისა - პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაციის მოთხოვნისა (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო);

II კვარტლის მონაცემებით - საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 21 განაცხადი, ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, გარდა 2 განაცხადისა - პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაციის მოთხოვნისა (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო);

III კვარტლის მონაცემებით - საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 7 განაცხადი - ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა;

IV კვარტლის მონაცემებით - საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 11 განაცხადი - ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა.

ზოგადი სტატისტიკური მონაცემები სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014  წლის I, II, III და IV კვარტლის მიხედვით მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014 წლის I კვარტლის მონაცემებით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 19 განაცხადი - ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, გარდა 3 განაცხადისა - პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაციის მოთხოვნისა (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო);

2014 წლის II კვარტლის მონაცემებით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 20 განაცხადი - ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, გარდა 4 განაცხადისა - პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაციის მოთხოვნისა (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო);

2014 წლის III კვარტლის მონაცემებით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 18 განაცხადი - ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, გარდა 2 განაცხადისა - პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაციის მოთხოვნისა (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო);

2014 წლის IV კვარტლის მონაცემებით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 29 განაცხადი - ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, გარდა 1 განაცხადისა - პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაციის მოთხოვნისა (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო);


ზოგადი სტატისტიკური მონაცემები სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015 წლის I, II, III და IV კვარტლის მიხედვით მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015 წლის I კვარტლის მონაცემებით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 15 განაცხადი - ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, გარდა 1 განაცხადისა - პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაციის მოთხოვნისა (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო).

2015 წლის II კვარტლის მონაცემებით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 23 განაცხადი - ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, გარდა 3 განაცხადისა - პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაციის მოთხოვნისა (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო).

2015 წლის III კვარტლის მონაცემებით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 12 განაცხადი - ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა. მათ შორის  2 
განაცხადი დაკმაყოფილდა მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების შემცველი ინფორმაციის გარეშე (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო).

2015 წლის IV კვარტლის მონაცემებით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 27 განაცხადი - ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა. მათ შორის  4 განაცხადი დაკმაყოფილდა მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების შემცველი ინფორმაციის გარეშე (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო).


ზოგადი სტატისტიკური მონაცემები სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016 წლის I, II, III და IV კვარტლის მიხედვით მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016 წლის I კვარტლის მონაცემებით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 33 განაცხადი - ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, მათ შორის  5 განაცხადი დაკმაყოფილდა მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების შემცველი ინფორმაციის გარეშე (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო).
2016 წლის II კვარტლის მონაცემებით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 40 განაცხადი - ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, მათ შორის  6 განაცხადი დაკმაყოფილდა მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების შემცველი ინფორმაციის გარეშე (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო).
2016 წლის III კვარტლის მონაცემებით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 17 განაცხადი - ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, მათ შორის  3 განაცხადი დაკმაყოფილდა მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების შემცველი ინფორმაციის გარეშე (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო).
2016 წლის IV კვარტლის მონაცემებით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეგისტრირებულია 21 განაცხადი - ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა , მათ შორის   2 განაცხადი დაკმაყოფილდა მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების შემცველი ინფორმაციის გარეშე ( ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო ) .

ზოგადი სტატისტიკური მონაცემები სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017 წლის I, II, III და IV კვარტლის მიხედვით მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017 წლის I კვარტლის მონაცემებით შემოვიდა 16 მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე, მათ შორის ელექტრონული რესურსის მეშვეობით დარეგისტრირდა  6 განაცხადი.  საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებებიდან: 11  შემთხვევაში გაიცა საჯარო ინფორმაცია განმცხადებლის მოთხოვნის  შესაბამისად; 2 შემთხვევაში განმცხადებლის მოთხოვნა დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ, ინფორმაცია გაიცა პირის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების შემცველი ინფორმაციის გარეშე (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო);  3 შემთხვევაში მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ, განცხადებით მოთხოვნილი ინფორმაცია შეიცავდა სხვის პერსონალურ მონაცემს (ინფორმაციის გაცემის შესახებ უფლებამოსილი პირის თანხმობის არარსებობის გამო).