ადმინისტრაციული ორგანოსა და მისი სტრუქტურული ერთეულების/ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები


სტრუქტურა

დებულება/წესდება, შინაგანაწესი


ცენტრები/ინსტიტუტები