ადმინისტრაციული ორგანოსა და მისი სტრუქტურული ერთეულების/ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები

დებულება/წესდება, შინაგანაწესიცენტრები/ინსტიტუტები