ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:0
14.03.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება ადმინისტრაციულ და სხვა დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულებში კონკურსის ჩატარებისათვის საკონკურსო კომისიისა და სამდივნოს შექმნის შესახებ (ბრძანება N11/02–01)
ბრძანება №:22/01–01
09.03.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება სასწავლო პროცესის დარეგულირების უზრუნველყოფისათვის გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ (ბრძანება N22/01–01)
ბრძანება №:0
09.03.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში “საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული მოსაკრებლის გადახდის წესის შესახებ (ბრძანება N09/02–01)
ბრძანება №:21/01–01
07.03.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება მაგისტრატურაში 2006–2007 სასწავლო წლის მიღების ორგანიზებულად ჩატარების შესახებ (ბრძანება N21/01–01)
ბრძანება №:18/01–01
01.03.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება სტუდენტთა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარების შესახებ (ბრძანება N18/01–01)
ბრძანება №:17/01–01
28.02.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება რექტორის 2005 წლის 30 ნოემბრის № 252 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (ბრძანება N17/01–01)
ბრძანება №:14/01–01
14.02.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება 2006-2007 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრში სტუდენტთა რეგისტრაციისათვის გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ (ბრძანება N14/01–01)
ბრძანება №:03/01–03
09.02.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ენების შემსწავლელი ცენტრის პედაგოგთა დანიშვნის შესახებ (ბრძანება N03/01–03)
ბრძანება №:13/01–01
09.02.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება უნივერსიტეტის ფაკულტეტის სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო დისციპლინების განმეორებით მოსმენის პროცესის მოწესრიგების შესახებ (ბრძანება N13/01–01)
ბრძანება №:06/02-01
08.02.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის თანამშრომელთა ატესტაციის ჩატარების ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფის შესახებ (ბრძანება N06/02–01)