ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:0
01.10.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შტამპის და თსუ-ს კანცელარიის ბეჭდის შეცვლის შეასახებ (ბრძანება N85/02-01)
ბრძანება №:0
01.10.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ისტორიის მიმართულების (არქეოლოგია) ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე გურამ გრიგოლიას სრულ პროფესორად დანიშვნის შესახებ (ბრძანება N21/01-03)
ბრძანება №:0
01.10.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2005 წლის 11 ნოემბრის #2/654 ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე (ბრძანება N267/02-03)
ბრძანება №:80/01-01
01.10.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში 2007-2008 სასწავლო წლის დაწყების და სასწავლო პროცესის დარეგულირების შესახებ (ბრძანება N80/01-01)
ბრძანება №:0
01.10.2007
"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბეჭდის შეცვლის შესახებ" თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2007 წლის 12 სექტემბერის ბრძანებაში # 75/01-01 ნაწილობრივი ცვლილებების შეტანის შესახებ (ბრძანება N76/01-01)
ბრძანება №:0
01.10.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბეჭდის შეცვლის შესახებ (ბრძანება N75/01-01)
ბრძანება №:0
01.10.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის ბლანკისა და ბეჭდის დამტკიცების შესახებ (ბრძანება N100/02-01)
ბრძანება №:0
01.10.2007
"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლის სემესტრული გადასახადის დადგენის მიზნით" 2007 წლის 5 სექტემბრის ბრძანებაში # 73/01-01 დამატების შეტანის შესახებ (ბრძანება N84/01-01)
ბრძანება №:0
01.10.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო კონფერენციის "ფიზიკა მომავალ კოლაიდერებზე" ჩატარების შესახებ (ბრძანება N83/01-01)
ბრძანება №:0
01.10.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო კონფერენციის “მაღალტემპერატურული ზეგამტარობა, თავდაპირველი კონცეფცია და ახალი შედეგები” ჩატარების შესახებ (ბრძანება N82/01-01)