ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:21/02-01
15.02.2008
სატენდერო კომისიის შექმნის შესახებ (ბრძანება №21/02-01)
ბრძანება №:22/02-01
15.02.2008
უნივერსიტეტში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდევბის სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის შესახებ (ბრძანება #22/02-01)
ბრძანება №:09/01-01
08.02.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აბიტურიენტთა მოსამზადებელი ცენტრის ხელმძღვანელისათვის უფლებამოსილებათა დელეგირების შესახებ (ბრძანება 09/01-01)
ბრძანება №:07/01-01
08.02.2008
შიდასაუნივერსიტეტო პროექტის “სასწავლო პროგრამების მოდერნიზაცია” შექმნის შესახებ (ბრძანება 07/01-01)
ბრძანება №:04/01-01
01.02.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში 2007-2008 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სპეციალობაში მისაღები გამოცდების ორგანიზებულად ჩატარების შესახებ (ბრძანება 04/01-01)
ბრძანება №:05/01-01
01.02.2008
2007-2008 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის სტუდენტთა რეგისტრაციისათვის გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ (ბრძანება 05/01-01)
ბრძანება №:0
31.01.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული ლიცეუმის დაფუძნებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ (ბრძანება 02/01-01)
ბრძანება №:0
31.01.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2007-2008 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდების ორგანიზებულად ჩატარების შესახებ „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის შესაბამისად (ბრძანება 03/01-01)
ბრძანება №:0
30.01.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოწვეული პედაგოგების შრომის ანაზღაურების ტარიფის განსაზღვრისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2007 წლის 21 აგვისტოს # 69/01-01, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2007 წლის 3 მაისის # 35/02-01 ბრძანებების ძალადაკარგულად ცნობის შესახებ (ბრძანება 12/02-01)
ბრძანება №:0
19.12.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ტელე-კინო ხელოვნების მიმართულებაზე არსებული აპარატურის ექსპლუატაციაზე კონტროლის დაწესების შესახებ.(ბრძანება 143/02-01)