ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:0
23.03.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტისა და სპეციალისტის თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების ვადების განსაზღვრის შესახებ (ბრძანება №46/02-01)
ბრძანება №:0
23.03.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში მთავარი სპეციალისტისა და სპეციალისტის თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის ჩატარებისათვის საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ (ბრძანება №44/02-01)
ბრძანება №:0
20.03.2009
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ფიზიკა მომავალ კოლაიდერებზე” ჩატარების შესახებ (ბრძანება №36/01-01)
ბრძანება №:0
18.03.2009
,,ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ” რექტორის 2009 წლის 16 თებერვლის #15/01-01 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ (ბრძანება №31/01-01)
ბრძანება №:0
16.03.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (ბრძანება №30/01-01)
ბრძანება №:0
13.03.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიების შექმნის შესახებ (ბრძანება №28/01-01)
ბრძანება №:0
13.03.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნების დანიშვნისა და კანდიდატთა რეგისტრაციის შესახებ (ბრძანება №27/01-01)
ბრძანება №:0
13.03.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის შექმნის შესახებ (ბრძანება №26/01-01)
ბრძანება №:0
02.03.2009
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (ბრძანება №10/01-01)
ბრძანება №:0
25.02.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "ა", "ა-1" და "ა-2" კატეგორიის აკადემიური პერსონალის შრომითი ხელშეკრულების პირობების დაზუსტების შესახებ (ბრძანება №10/01-03)