ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:0
01.10.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო კონფერენციის "ფიზიკა მომავალ კოლაიდერებზე" ჩატარების შესახებ (ბრძანება N83/01-01)
ბრძანება №:0
01.10.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო კონფერენციის “მაღალტემპერატურული ზეგამტარობა, თავდაპირველი კონცეფცია და ახალი შედეგები” ჩატარების შესახებ (ბრძანება N82/01-01)
ბრძანება №:0
22.09.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე ასისტენტ-პროფესორების დანიშვნის შესახებ (ბრძანება N24/01-03)
ბრძანება №:0
13.09.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის თანამშრომლებთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შესახებ (ბრძანება N260/02-03)
ბრძანება №:0
04.09.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების მართვის თანამშრომლებთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შესახებ (ბრძანება N269/02-03)
ბრძანება №:0
04.09.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის თანამშრომლებთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შესახებ (ბრძანება N268/02-03)
ბრძანება №:90/01-01
01.09.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში 2007-2008 სასწავლო წელს რეგისტრაციის ვადების გაგრძელების შესხებ (ბრძანება N90/01-01)
ბრძანება №:73/01-01
01.09.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლის სემესტრული გადასახადის დადგენის მიზნით უმაღლესის განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის შესაბამისად (ბრძანება N73/01-01)
ბრძანება №:88/01-01
01.09.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბკალავრიატისა და მაგისტრატურის სასწავლო პროგრამის სემესტრული დატვირთვის განსაზღვრის შესახებ (ბრძანება N88/01-01)
ბრძანება №:87/01-01
01.09.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში 2007-2008 სასწავლო წლისათვის სპეციალობაში მისაღები გამოცდების ორგანიზებულად ჩატარების შესახებ (ბრძანება N87/01-01)