ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:41/01-01
19.04.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე გამოცხადებული დეკანის არჩევნებთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ
ბრძანება №:40/01-01
16.04.2010
სტიპენდიის მოსაპოვებლად შესარჩევი კონკურსის ჩატარებისა და საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:38/01-01
14.04.2010
,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების საარჩევნო კომისიების შექმნის შესახებ" რექტორის 2009 წლის 13 მარტის №28/01-01 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:75/02-01
12.04.2010
“ქ. თბილისში, მე-2, მე-6 მე-10 (მაღლივი), მე-11 სასწავლო კორპუსებში და საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკაში არსებული ფართების იჯარის ფორმით გადაცემის მიზნით კონკურსის გამოცხადების შესახებ სწრაფი კვებისა და გამაგრილებელი სასმელების აპარატის განსთავსებლად” ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის 23.03.2010 წლის №60/02-01 ბრძანების №1 დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება №:72/02-01
12.04.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის ფიზიკური და ტექნიკური დაცვის პერსონალის შესარჩევი კომისიის შემადგენლობისა და კომისიის მუშაობის წესის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:71/02-01
12.04.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის კოორდინატორის შესარჩევად კონკურსის ხელახალი გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:73/02-01
08.04.2010
"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის ფიზიკური და ტექნიკური დაცვის პერსონალის შერჩევის შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის 2010 წლის 17 თებერვლის №26/02-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:35/01-01
06.04.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებიდან 92 წლისთავისადმი მიძღვნილი სტუდენტთა 70-ე საუნივერსიტეტო სამეცნერო კონფერენციის ჩატარების შესახებ
ბრძანება №:33/01-01
06.04.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მრჩეველთა საბჭოს წევრისათვის აკადემიკოს თამაზ გამყრელიძისათვის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის თეორიული და შედარებითი ენათმეცნიერების მიმართულების ხელმძღვანელის მოვალეობის დაკისრების შესახებ
ბრძანება №:34/01-01
06.04.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ