ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:54/02-01
18.03.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტში გახმოვანების აპარატურის სპეციალისტის შერჩევის შესახებ
ბრძანება №:50/02-01
16.03.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ექსპერტთა შესარჩევი კომისიისა და კომისიის მუშაობის წესის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:51/02-01
16.03.2010
ოლივიე ბლანშარის წიგნის "მაკროეკონომიკის" თარგმანზე (ინგლისურიდან ქართულ ენაზე) კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:21/01-01
11.03.2010
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე გამოცხადებული დეკანის არჩევნებთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ
ბრძანება №:20/01-01
11.03.2010
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:34/02-01
25.02.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ექსპერტთა შერჩევის შესახებ
ბრძანება №:27/02-01
23.02.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის კოორდინატორის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:28/02-01
22.02.2010
"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის ფიზიკური და ტექნიკური დაცვის პერსონალის შერჩევის შესახებ" 2010 წლის 17 თებერვლის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის №26/02-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:16/01-01
22.02.2010
თსუ აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 25 იანვრის №5 დადგენილების შესრულების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ
ბრძანება №:17/01-01
22.02.2010
,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების საარჩევნო კომისიების შექმნის შესახებ" რექტორის 2009 წლის 13 მარტის №28/01-01 ბრძანებაში დამატებების შეტანის შესახებ