ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:23/02-01
17.02.2010
,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პერსონალისათვის (გარდა აკადემიური პერსონალისა) ტესტირების ჩატარების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის 2009 წლის 18 აგვისტოს #163/02-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:22/02-01
10.02.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ცალკეულ დეპარტამენტებში რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემა ,,ორისის" დანერგვის თაობაზე
ბრძანება №:12/01-01
05.02.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბაკალავრიატსა და ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამებზე სალექციო, სასემინარო, პრაქტიკული და ლაბორატორიული მეცადინეობების ჩატარებისათვის აკადემიურ ჯგუფებში სტუდენტთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:16/02-01
05.02.2010
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისათვის ფუნქციონალური (ბიზნეს) ინგლისური ენის მასწავლებელთა შესარჩევი კომისიის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:07/01-01
05.02.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2009-2010 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში თსუ დოქტორანტურაში მისაღები კონკურსის თარიღების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:13/02-01
02.02.2010
"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისათვის ფუნქციონალური (ბიზნეს) ინგლისური ენის მასწავლებელთა შერჩევის ჩატარების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის 2009 წლის 30 დეკემბრის №259/02-01 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:07/02.01
26.01.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის პერსონალთან გასაუბრების ჩატარებისა და კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:03/01-01
21.01.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორთააკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:14/01-04
21.01.2010
იურიდიული ფაკულტეტის 2006-2007 სასწავლო წლებში ჩარიცხული დოქტორანტებისათვის დოქტორანტის სტატუსის შეწყვეტასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
ბრძანება №:01/01-01
04.01.2010
,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების საარჩევნო კომისიების შექმნის შესახებ" რექტორის 2009 წლის 13 მარტის #28/01-01 ბრძანებაში დამატებების შეტანის შესახებ