ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:135/02-01
15.06.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2010-2011 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:131/02-01
14.06.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით საუნივერსიტეტო ბიუჯეტის ფარგლებში კვლევითი პროექტების დაფინანსების შესახებ
ბრძანება №:132/02-01
14.06.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობისათვის საუნივერსიტეტო ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელი საგრანტო პროექტების შესარჩევი კომისიის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:52/01-01
11.06.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2009-2010 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ნაშრომების გასწორების და აპელაციის ვადების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:129/02-01
11.06.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის ფიზიკური დაცვის, ტექნიკური დაცვისა და სახანძრო უსაფრთხოების პერსონალის შერჩევის შესახებ
ბრძანება №:51/01-01
10.06.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრთა არჩევნების დანიშვნის შესახებ
ბრძანება №:122/02-01
04.06.2010
"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტის დირექტორისა და მდივნის თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის 2010 წლის 24 მარტის №65/02-01 ბრძანებაში და "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტის დირექტორისა და მდივნის შესარჩევი კომისიის (მმართველთა საბჭო) მუშაობის წესის დამტკიცებისა და კონკურსის ჩატარების ვადების განსაზღვრის შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის 2010 წლის 1 ივნისის №111/02-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:118/02-01
02.06.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული შენობა-ნაგებობის (ფართის) იჯარის წესით გადაცემის, კონკურსის გამოცხადებისა და კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენისათვის საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ
ბრძანება №:117/02-02
02.06.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული შენობა-ნაგებობის (ფართის) იჯარის წესით გადაცემის, კონკურსის გამოცხადებისა და კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენისათვის საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ
ბრძანება №:108/02-01
31.05.2010
მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ტრენინგების ჩასატარებლად ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული შენობა-ნაგებობის (ფართის) იჯარის წესით გადაცემისა, კონკურსის გამოცხადებისა და კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენისათვის საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ