ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:340/02-03
31.08.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლად იურიდიული ფაკულტეტის სრული პროფესორის, აკადემიკოს ლევან ალექსიძის დანიშვნის შესახებ
ბრძანება №:197/02-01
30.08.2010
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისათვის ინგლისური ენის (ბიზნეს ინგლისური) მასწავლებელთა შესარჩევი კომიისის შექმნისა და კომიისიის მუშაობის წესის დამტკიცების თაობაზე
ბრძანება №:72/01-01
27.08.2010
"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2010-2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში მიღების ვადების შესახებ" რექტორის 2010 წლის 28 ივლისის №68//01-01 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:189/02-01
30.07.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისათვის ინგლისური ენის (ბიზნეს-ინგლისური) მასწავლებელთა შერჩევის შესახებ
ბრძანება №:176/02-01
23.07.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ადმინისტრატორების შესარჩევი კომისიისა და კომისიის მუშაობის წესის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:62/01-01
22.07.2010
2010–2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შიდა მობილობისთვის ვაკანტური ადგილების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:177/02-01
22.07.2010
2010–2011 სასწავლო წლიდან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მობილობის წესით ჩარიცხული სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:65/01-01
22.07.2010
2010–2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა შიდა მობილობის წესის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:64/01-01
22.07.2010
2010–2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის წესის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:63/01-01
22.07.2010
2010–2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მობილობის ვადების განსაზღვრის შესახებ