ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:15 / 01-03
24.04.2009
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორ ნინო პაპაჩაშვილთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისა და ამავე ფაკულტეტზე ასოცირებულ პროფესორის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ
ბრძანება №:44 / 01-01
23.04.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:43 / 01-01
23.04.2009
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:44 / 01-01
23.04.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:42 / 01-01
23.04.2009
ტარტუს უნივერსიტეტის გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში შესარჩევი კონკურსის ჩატარებისა და საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:41 / 01-01
21.04.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის ნიჭიერ სტუდენტთა ფინანსური წახალისებისათვის კანდიდატთა შერჩევის კრიტერიუმების დადგენის შესახებ
ბრძანება №:57/02-01
14.04.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიჭიერ სტუდენტთა ფინანსური წახალისების ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ
ბრძანება №:58/02-01
14.04.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში მთავარი სპეციალისტისა და სპეციალისტის თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის ჩატარებისათვის სააპელაციო კომისიის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:37/01-01
30.03.2009
,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების საარჩევნო კომისიების შექმნის შესახებ” რექტორის 2009 წლის 13მარტისN28/01-01 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ (ბრძანება №37/01-01)
ბრძანება №:45/02-01
23.03.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტისა და სპეციალისტების თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ (ბრძანება №45/02-01)