ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:03/03
12.08.2011
სასწავლო კურსის სილაბუსის შეფასების ფორმის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:02/03
12.08.2011
სადოქტორო პროგრამის შეფასების ფორმის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:01/03
12.08.2011
საბაკალავრო, დიპლომირებული მედიკოსის/ სტომატოლოგის და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების ფორმის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:1384/01-04
05.08.2011
სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე ზაფხულის დამატებითი სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრისა და რეგისტრაციის გავლის შესახებ
ბრძანება №: 81/01-01
05.08.2011
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო –პოპულარული ჟურნალის ,,თსუ’’ სარედაქციო კოლეგიის შექმნის შესახებ
ბრძანება №:80/01-01
02.08.2011
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებულ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:72/01-01
25.07.2011
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო კონფერენცია ,,ფიზიკა დიდი ადრონული კოლაიდერის ეპოქაში” ჩატარების შესახებ
ბრძანება №:77/01-01
25.07.2011
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2011-2012 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:76/01-01
25.07.2011
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2011–2012 სასწავლო წელს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ჩარიცხულ სტუდენტთა პირადი საქმის გახსნის შესახებ
ბრძანება №:75/01-01
25.07.2011
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2011–2012 სასწავლო წლის სწავლის საფასურის ეტაპობრივი გადახდის შესახებ