ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:100/01-01
27.10.2010
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2010 წლის 26 ოქტომბრის არჩევნების შედეგად არჩეული სენატის პირველი სხდომის მოწვევის თაობაზე
ბრძანება №:99/01-01
26.10.2010
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2010 წლის 2 სექტემბრის №75/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:232/02-01
15.10.2010
,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დიპლომისა და დიპლომის დანართის შეცვლის, ან დუბლიკატის დამზადების, დიპლომის ყდის და სტუდბილეთის დუბლიკატის გაცემის პროცედურის დარეგულირებისა და ცალკეული მომსახურების ტარიფის დადგენის შესახებ“ სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2008 წლის 15 მაისის №61/02–01 ბრძანების ნაწილის ბათილად ცნობისა და მასში დამატების შეტანის თაობაზე
ბრძანება №:98/01-01
13.10.2010
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2010-2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამართლის სადოქტორო პროგრამაზე ვადების განსაზღვრის, საკონკურსო საბუთების მიმღები კომისიისა და გასაუბრების კომისიის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:229/02-01
12.10.2010
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტის მდივნის შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:97/01-01
12.10.2010
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2010 წლის 2 სექტემბრის №75/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:96/01-01
05.10.2010
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) არჩევნების დანიშვნის, წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადებისა და საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:1598/01-04
04.10.2010
სსიპ_ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული, ეკონომიკისა და ბიზნესის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტების სტუდენტებისათვის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გაუქმებისა და სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ
ბრძანება №:94/01-01
04.10.2010
"სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2010-2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში თსუ-ს მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდის, გასაუბრებისა და სააპელაციო კომისიების დამტკიცების შესახებ" რექტორის 2010 წლის 15 სექტემბრის №85/01-01 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:93/01-01
04.10.2010
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლის ლევან ალექსიძისათვის უფლებამოსილების დელეგირების შესახებ