ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:73/01-01
22.05.2014
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ,,სასტუმრო და საკურორტო მენეჯმენტის” IV საფეხურზე 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტებისათვის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:74/01-01
22.05.2014
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო კონფერენცია „ებრაული თემები ცენტრალურ აზიასა და კავკასიაში“ ჩატარების შესახებ
ბრძანება №:72/01-01
22.05.2014
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საზაფხულო სკოლის „თანამედროვე მიღწევები ბიოჩიპების ტექნოლოგიაში” ორგანიზებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ
ბრძანება №:919/01-04
22.05.2014
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ,,სასტუმრო და საკურორტო მენეჯმენტის” (IV საფეხური) პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე პროფესიული სტუდენტების ჩარიცხვის თაობაზე
ბრძანება №:70/01-01
21.05.2014
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების ტრენინგ კურსის ,,ტრენინგი ახალი ბერძნული ენის პედაგოგებისთვის” დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:68/01-01
20.05.2014
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - საქართველოს სამეზობლოს კვლევის ინსტიტუტის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:69/01-01
20.05.2014
,,პროგრამის ,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს” ფარგლებში სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის ან/და დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტთა ფინანსური წახალისებისათვის კანდიდატთა შერჩევის კრიტერიუმების დადგენისა და ფაკულტეტებზე სახელმწიფო სტიპენდიით დასაფინანსებელი სტუდენტების რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ’’ რექტორის 2014 წლის 17 აპრილის #56/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება №:66/01-01
19.05.2014
"სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ,,სასტუმრო და საკურორტო მენეჯმენტის” IV საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხისა და წარდგენის ვადების განსაზღვრის შესახებ” უნივერსიტეტის რექტორის 2014 წლის 1 მაისის #63/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:67/01-01
19.05.2014
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ,,სასტუმრო და საკურორტო მენეჯმენტის” მე-4 საფეხურზე აპლიკანტების განაწილების მიზნით, აპლიკანტების მიერ მიღებული ქულის გათვალისწინებით შექმნილი რანჟირების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:520/02-04
19.05.2014
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე