ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:0
16.04.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და მედიაპროქტ "ეტალონის" შემოქმედებითი ჯგუფის მიერ საერთაშორისო ინტელექტუალური მედიაპროექტ "ეტალონის" ("სტუდენტური პროექტი - დიდი პერსპექტივა") ერთობლივი განხორციელების მიზნით საორგანიზაციო სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ (ბრძანება #22/01-01)
ბრძანება №:0
11.04.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივრსიტეტში 2007-2008 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის დოქტორანტურის კონკურსანტთა რეგისტრაციის და სემესტრის შესახებ (ბრძანება #20/01-01)
ბრძანება №:0
11.04.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სახელფასო დანამატის განმსაზღვრელი კომისიის შექმნის შესახებ (ბრძანება #19/01-01)
ბრძანება №:0
04.04.2008
"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2008 წლის 3 იანვრის №02/02-01 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანისა და დამტკიცების შესახებ (ბრძანება №51/02-01)
ბრძანება №:0
24.03.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში სასწავლო პროცესის მოწესრიგების მიზნით (ბრძანება #16/01-01)
ბრძანება №:0
21.03.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში სწავლის საფასურის ოდენობის დადგენის შესახებ (ბრძანება #44/02-01)
ბრძანება №:0
13.03.2008
შიდასაუნივერსიტეტო პროექტის ,,სასწავლო პროგრამების მოდერნიზაცია” სამუშაო დარგობრივი კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ (ბრძანება #15/01-01)
ბრძანება №:0
05.03.2008
2007-2008 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო დისციპლინების განმეორებით მოსმენის პროცესის მოწესრიგების მიზნით (ბრძანება #13/01-01)
ბრძანება №:0
19.02.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2007-2008 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მედიცინის, ჰუმანიტარულ, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტებზე დოქტორანტურაში ჩასარიცხი კონკურსანტების საბუთების მიღება-გასაუბრების თარიღების შესახებ (ბრძანება 11/01-01)
ბრძანება №:0
18.02.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2007-2008 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სხვა უმაღლესი სასწავლებლიდან გადმოყვანის წესით და შიდა საუნივერსიტეტო მობილობით ჩასარიცხი კონკურსანტების შესარჩევი საგამოცდო და სააპელაციო კომისიების დამტკიცების შესახებ (ბრძანება 10/01-01)