ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:0
24.07.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე პერსონალისათვის სამუშაოსა და შესვენების დროის ხანგრძლივობის განსაზღვრის დროებითი რეგულაციის შესახებ (ბრძანება №94/02-01)
ბრძანება №:0
15.07.2008
"შიდასაუნივერსიტეტო პროექტის "სასწავლო პროგრამების მოდერნიზაცია" შექმნის შესახებ" რექტორის 2008 წლის 8 თებერვლის №07/01-01 ბრძანებაში ნაწილობრივი ცვლილების შეტანის შესახებ (ბრძანება №66/01-01)
ბრძანება №:0
14.07.2008
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (ბრძანება №64/01-01)
ბრძანება №:0
14.07.2008
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (ბრძანება №63/01-01)
ბრძანება №:0
14.07.2008
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებულ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (ბრძანება №62/01-01)
ბრძანება №:0
08.07.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსზე დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადების გაგრძელების შესახებ (ბრძანება № 52/01-01)
ბრძანება №:0
03.07.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2005 წლის 22 ივლისის №129 ბრძანების "საბაკალავრო პროგრამების მომზადების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ” ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის ახალი ფორმატის დამტკიცების თაობაზე (ბრძანება №48/01-01)
ბრძანება №:0
26.06.2008
"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" 2008 წლის 11 ივნისის № 41/01/01 ბრძანებაში ტექნიკური უზუსტობების გასწორების შესახებ (ბრძანება № 45/01-01)
ბრძანება №:0
23.06.2008
"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2008 წლის 3 იანვრის №03/02-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანისა და დამტკიცების შესახებ (ბრძანება № 74/02-01)
ბრძანება №:0
11.06.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე სრულ და ასოცირებულ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (ბრძანება № 38/01.-01)