ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:197/02-01
30.08.2010
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისათვის ინგლისური ენის (ბიზნეს ინგლისური) მასწავლებელთა შესარჩევი კომიისის შექმნისა და კომიისიის მუშაობის წესის დამტკიცების თაობაზე
ბრძანება №:72/01-01
27.08.2010
"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2010-2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში მიღების ვადების შესახებ" რექტორის 2010 წლის 28 ივლისის №68//01-01 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:189/02-01
30.07.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისათვის ინგლისური ენის (ბიზნეს-ინგლისური) მასწავლებელთა შერჩევის შესახებ
ბრძანება №:176/02-01
23.07.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ადმინისტრატორების შესარჩევი კომისიისა და კომისიის მუშაობის წესის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:62/01-01
22.07.2010
2010–2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შიდა მობილობისთვის ვაკანტური ადგილების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:177/02-01
22.07.2010
2010–2011 სასწავლო წლიდან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მობილობის წესით ჩარიცხული სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:65/01-01
22.07.2010
2010–2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა შიდა მობილობის წესის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:64/01-01
22.07.2010
2010–2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის წესის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:63/01-01
22.07.2010
2010–2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მობილობის ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:932/01-04
20.07.2010
"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული, ეკონომიკისა და ბიზნესის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტების სტუდენტებისათვის სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ” რექტორის 2010 წლის 9 ივლისის №916/01-04 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ