ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
« 1 2 3 »
 
 
ბრძანება №:01/03
26.01.2017
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ეფექტური ადმინისტრირების მიზნით შიდა მონიტორინგის ჯგუფის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:01/03
10.03.2016
2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სტუდენტური გამოკითხვის შედეგების თაობაზე სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ანგარიშის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:03/03
07.12.2015
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სასწავლო კურსების სილაბუსების შეფასების ფორმების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:02/03
07.05.2015
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის საპილოტე კითხვარების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:01/03
28.04.2015
2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სტუდენტური გამოკითხვის შედეგების თაობაზე სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ანგარიშის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:01/03
12.11.2014
სასწავლო კურსისა და პედაგოგის შეფასების კითხვარის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:01/03
13.05.2013
სტუდენტის მომსახურების შეფასების კითხვარის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:01/03
11.12.2012
სასწავლო კურსის შეფასების კითხვარის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:05/03
27.09.2011
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების ფორმის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:04/03
18.08.2011
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 19 მარტის №02/03 ბრძანებით დამტკიცებულ „საგანმანათლებლო პროგრამის/პროგრამების განმახორციელებელი პერსონალის კვალიფიკაციის დაკავებულ თანამდებობასთან შესაბამისობის განსაზღვრის კითხვარში“ ცვლილების შეტანის შესახებ
 
« 1 2 3 »