წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომები

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა №8
2018 წლის 3 დეკემბერი, 17:00 საათი
თსუ, პირველი კორპუსი, 115-ე აუდიტორია
სავარაუდო დღის წესრიგი:


1. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მდივნის არჩევა (მომხსენებელი: ვლადიმერ მარგველაშვილი)
2. “სსიპ ივანე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეულის - საქართველოს სამეზობლო კვლევის ინსტიტუტის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 28 მარტის  №30/2014 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 30 ივლისის №186/2018 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა)
3. “სსიპ ივანე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის - გეოინფორმაციული სისტემების ლაბორატორიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 14 აპრილის  №43/2016 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 30 ივლისის №187/2018 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა)
4. “სსიპ ივანე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეულის - კონფლიქტოლოგიის ინსტიტუტის“ გაუქმებისა და  “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეულის - კონფლიქტოლოგიის ინსტიტუტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 19 თებერვლის №61/2018 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 30 ივლისის №188/2018 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა). 
5. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულების დამტკიცება (მომხსენებელი: თამარ დოლბაია) 

6.სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულეტეტის დებულებაში ცვლილების დამტკიცება (მომხსენებელი: ვაჟა ტრაპაიძე)
7.“საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის - სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიისა და ბიზნეს ინკუბატორის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 28 დეკემბრის  №135/2015 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 24 სექტემბრის №204/2018 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: ნათელა ლაცაბიძე)
8.“სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის დამტკიცების შესახებ“  აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 14 ნოემბრის №131/2016 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“  აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 12 ნოემბრის №223/2018  დადგენილების დამტკიცება (მომსხენებელი: ჯემალ ქირია)
9. „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეულის - ესპანური სამართლის შესწავლის ინსტიტუტის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 9 ივნისის №51/2014 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 12 ნოემბრის №220/2018 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა)
10. „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის - პორტუგალიური ენისა და კულტურის ცენტრის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 18 მარტის №49/2013 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 12 ნოემბრის №219/2018 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებლი: არჩილ კუკულავა)
11. „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 9 მარტის №35/2015 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 12 ნოემბრის №218/2018 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა)
12. „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის - ქუთაისის სასწავლო ცენტრის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 26 ივნისის №61/2014 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 12 ნოემბრის №217/2018 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა)
13. „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეული - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხების კვლევის ცენტრის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 30 სექტემბრის №95/2014 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 12 ნოემბრის №221/2018 დადგენილების დამტკიცება. (მომსხენებელი: არჩილ კუკულავა)
14. „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეულის - „ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის“ შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 29 იანვრის №5/2013 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 2018 წლის 12 ნოემბრის №222/2018 დადგენილების დამტკიცება (მომსხენებელი: თამარ ბერიშვილი)
15. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული მატერიალური ფასეულობების რეალიზაციზე თანხმობის გაცემა (მომხსენებლი: არჩილ კუკულავა)
16. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული მატერიალური ფასეულობების ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსათვის განსაკარგავად გადაცემაზე თანხმობის გაცმა (მომხსენებლი: არჩილ კუკულავა)
17. სხვადასხვა