წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომები


სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა №1
2019 წლის 26  მარტი, 18:00 საათი
თსუ, პირველი კორპუსი, 115-ე აუდიტორია
სავარაუდო დღის წესრიგი:

 1. „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეულის - ქრისტიანული აღმოსავლეთის კვლევების ცენტრის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №243/2018 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: ალექსანდრე ცისკარიძე)
2. „სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეულის - მეცნიერებათა პანევროპული აკადემიის თბილისის რეგიონული საგანმანათლებლო-კვლევითი ცენტრის (ჰაბი) შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 4 მარტის №27/2019 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: ალექსანდრე ცისკარიძე)
3. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის ანგარიშის მოსმენა (მომხსენებელი: მზექალა აჭაიძე)
4. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის ფართის იჯარით გაცემაზე თანხმობის შესახებ (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა)
5.  სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე-4 სასწავლო კორპუსის პირველ სართულზე არსებული ფართის იჯარით გაცემაზე თანხმობის შესახებ (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა)
6. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის ანგარიშის დამტკიცება (მომხსნებელი: ნუნუ ოვსიანიკოვა)