წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომები
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა №4
2019 წლის 4 ნოემბერი 17.00  საათი
თსუ, პირველი კორპუსი, 206-ე აუდიტორია
 სავარაუდო დღის წესრიგი:


1. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრისთვის სტატუსის შეწყვეტა (მომხსენებელი: გიორგი ჩაკვეტაძე)
2. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილების დამტკიცება (მომხსენებელი: გიორგი ღაღანიძე)
3. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილებების დამტკიცება (მომხსენებელი: ვაჟა ტრაპაიძე)
4. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილებების დამტკიცება (მომხსენებელი: თამარ რუხაძე)
5. “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 30 ნოემბრის №137/2016 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 28 ოქტომბრის №131/2019 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: მამუკა ხუსკივაძე)
6. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ცვლილებების დამტკიცება (მომხსენებელი: ირაკლი საღარეიშვილი)
7. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული მატერიალური ფასეულობის განკარგვის საკითხი (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა)
8. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული მაკულატურის შემდგომი განკარგვის საკითხი (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა)