წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომები


სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა №3

2018 წლის 26 მარტი, 16:00 სთ
თსუ, პირველი კორპუსი, 115-ე აუდიტორია


სავარაუდო დღის წესრიგი:

1.    სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2017 წლის ანგარიშის დამტკიცება (მომხსენებელი: ნუნუ ოვსიანიკოვა)
2.    სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქონების იჯარის წესით გაცემა (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა)
3.    სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პეტრე მელქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის ტერიტორიაზე არსებული მოძრავი ქონების სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის გადაცემაზე თანხმობის გაცემა (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა)
4.    „ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი სტრუქტურული ერთეულის - სამედიცინო პოლიმერული მასალების ინსტიტუტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 13 მარტის №19/2012 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 26 თებერვლის №86/2018 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა)
5.    „სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 19 მარტის №90/2018 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა)