წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომები

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა №5
2018 წლის 10 ივლისი, 17:00 საათი
თსუ, პირველი კორპუსი, 107-ე აუდიტორია
სავარაუდო დღის წესრიგი:

1.    სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილების დამტკიცება (მომხსენებელი: ირაკლი საღარეიშვილი)
2.    სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დებულების ცვლილებების დამტკიცება (მომხსენებელი: ნინო ფარესაშვილი)
3.    სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულების ცვლილებების დამტკიცება (მომხსენებელი: რამაზ ხომერიკი)
4.    სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დებულების დამტკიცება (მომხსენებელი: ირაკლი ღარიბაშვილი)
5.    “სსიპ ივანე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის ლიდერთა სკოლის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 29 აპრილის №60/2013 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 5 ივლისის №167/2018 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა)
6.    „სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის - ქუთაისის სასწავლო ცენტრის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 26 ივნისის №61/2014 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 14 მაისის №125/2018 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა)
7.    „სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტისათვის მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა თანახმად დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სტატუსის მინიჭების (შექმნის) შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 21 მაისის №134/2018 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა)
8.    „სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტისათვის მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა თანახმად დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სტატუსის მინიჭების (შექმნის) შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 18 ივნისის №154/2018 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა)
9.    „სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტისათვის მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა თანახმად დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სტატუსის მინიჭების (შექმნის) შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 28 ივნისის №158/2018 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა)
10.    „სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტისათვის მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა თანახმად დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სტატუსის მინიჭების (შექმნის) შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 28 ივნისის №159/2018 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა )
11.    „სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტისათვის მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა თანახმად დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სტატუსის მინიჭების (შექმნის) შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 28 ივნისის №160/2018 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა)
12.    „სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - თინათის წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტისათვის მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა თანახმად დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სტატუსის მინიჭების (შექმნის) შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 28 ივნისის №161/2018 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა)
13.    სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული ძირითადი აქტივების ჩამოწერისა და განკარგვის თაობაზე თანხმობის გაცემა (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა)
14.    საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს აპარატის დებულების დამტკიცება (მომხსენებელი: ქეთევან ხუციშვილი)