წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომები

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა #5
2019 წლის 25 ნოემბერი 17.00  საათი
თსუ, პირველი კორპუსი, 115-ე აუდიტორია
 სავარაუდო დღის წესრიგი:

1.სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის  დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 18 ნოემბრის #132/2019 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: გიორგი შარვაშიძე)
2. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ (მომხსენებელი: გიორგი შარვაშიძე)
3. “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღალი ენერგიების ფიზიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტისათვის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სტატუსის მინიჭების (შექმნის) და დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 2 სექტემბრის №95/2016 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 18 ნოემბრის #134/2019 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: ნოდარ ლომიძე)
4. „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტისათვის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სტატუსის მინიჭების (შექმნის) და დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 2 სექტემბრის №96/2016 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 18 ნოემბრის #135/2019 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: გიორგი ჯაიანი)
5. “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეულის - ცოდნის გადაცემისა და ინოვაციების ცენტრის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 28 დეკემბრის №135/2015 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 18 ნოემბრის #136/2019 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: ნიკოლოზ მელქაძე)
6. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დებულებაში ცვლილებების დამტკიცება (მომხსენებელი: ზურაბ გაიპარაშვილი)
7. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური სერვისების და კარიერული განვითარების ცენტრის დებულების დამტკიცება (მომხსენებელი: გიორგი გრიგოლაშვილი)
8. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის დებულებაში ცვლილების დამტკიცება (მომხსენებელი: გიორგი გრიგოლაშვილი)
9. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის დებულებაში ცვლილების დამტკიცება (მომხსენებელი: გიორგი გრიგოლაშვილი)
10. ქ. თბილისში, კოსტავას ქ. #5 -ში მდებარე, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული  ქონების (ნაწილის) უსასყიდლო სარგებლობის ფორმით გადაცემის შესახებ (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა)