წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომები

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა №2
2019 წლის 17 ივნისი 17:30 საათი
თსუ, პირველი კორპუსი, 115-ე აუდიტორია
 სავარაუდო დღის წესრიგი:


1. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს ზოგიერთი წევრისთვის სტატუსის შეწყვეტა
2. თსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოხსენება
 3. თსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრთა უფლებამოსილების დადასტურება (ცნობა)
4. თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილების დამტკიცება (მომხსენებელი: მარინა ჩავლეიშვილი)
5. ,,სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი) შრომის ანაზღაურების (თანამდებობრივი სარგო და დანამატი) ოდენობისა და პირობების დადგენის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის No112/2013 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ “აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 29 დეკემბრის No122/2014 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 6 მაისის No45/2019 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა)
6. „სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი) შრომის ანაზღაურების (თანამდებობრივი სარგო და დანამატი) ოდენობისა და პირობების დადგენის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის №112/2013 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 6 მაისის №46/2019 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა)
7.“სსიპ - ივანეჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის  -  პროფესიული განათლების ცენტრის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 7 ივნისის №64/2019 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: კახაბერ ჭეიშვილი)
8. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (უნივერსიტეტის ქუჩა) განკარგვის საკითხი (მომხსენებელი: ლაშა საღინაძე)