საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოა აკადემიური საბჭო, რომლის უფლებამოსილება განისაზღვრება „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონითა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდებით.

აკადემიურ საბჭოში თითოეული ფაკულტეტიდან აირჩევა სამი წარმომადგენელი, ხოლო თითოეული დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულიდან ერთი წარმომადგენელი.

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
გიორგი ღვედაშვილი, დავით კერესელიძე
იურიდიული ფაკულტეტი
ირმა ხარშილაძე, ვასილ გონაშვილი
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
რუსუდან  სანაძეანასტასია ქიტიაშვილი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
მარინე მინდორაშვილი, ავთანდილ სილაგაძე
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ამირან  ბერძენიშვილი, ალექსანდრე კუხიანიძე
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
დავით გოცირიძე, აკაკი ყულიჯანიშვილი, აპოლონ სილაგაძე
მედიცინის ფაკულტეტი
ნინო ოკრიბელაშვილი, პაატა იმნაძე, გია ლობჟანიძე
ა. ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი
ერეკლე გამყრელიძე
ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი
ნუგზარ შავლაყაძე
ვ. ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი
თამაზ ყარალაშვილი
მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი
ავთანდილ ამირანაშვილი
შ. რუსთაველის ქართული ლიტ.ინსტიტუტი
გაგა ლომიძე
პ. მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგ. ქიმიის ინსტიტუტი
მარინე ზაუტაშვილი
ა. ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი
ზურაბ ცაგარელი
ა. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
მედეა ღლონტი
პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი
მამუკა ხუსკივაძე
ე. ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი
ნოდარ ცინცაძე
ი. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი
დავით მერკვილაძე
ა. თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი
მურმან კვინიკაძე
რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიის ინსტიტუტი
ნათელა ანანიაშვილი
თ. წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი
გოჩა ფერაძე
მაღალი ენერგიების ფიზიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
რევაზ შანიძე
ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
ნიკოლოზ ავაზაშვილი