კანცელარია წარმოადგენს უნივერსიტეტის ორგანიზაციულ სტრუქტურულ ქვედანაყოფს, რომლის მეშვეობით უნივერსიტეტში ხორციელდება საქმისწარმოება.


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ილია ჭავჭავაძის გამზ. №1,  0179, თბილისი,  საქართველო .

1, Tchavtchavadze Ave, 0179 Tbilisi Georgia

ტელ:   (+995 32) 29 42 88 ; 22 59 44; 

Fax: (+995 32) 29 42 88;
ელ.ფოსტა: chancellery@tsu.ge