კანცელარია წარმოადგენს უნივერსიტეტის ორგანიზაციულ სტრუქტურულ ქვედანაყოფს, რომლის მეშვეობით უნივერსიტეტში ხორციელდება საქმისწარმოება.
***
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კანცელარია წარმოადგენს უნივერსიტეტის დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულს.
კანცელარია თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონებით, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით, უნივერსიტეტის წესდებით და კანცელარიის დებულებით.
კანცელარია თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ანგარიშვალდებულია უნივერსიტეტის რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის წინაშე, ასრულებს კანონით გათვალისწინებულ, რექტორის და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიერ კანონის საფუძველზე დაკისრებულ მოვალეობებს.
კანცელარიას აქვს 3 (სამი) მრგვალი ბეჭედი:
1) საუნივერსიტეტო ბეჭედი - სახელმწიფო გერბით;   
2) ბეჭედი დასახელებით ,,კანცელარია“;
3) ბეჭედი დასახელებით ,,ბრძანებებისთვის“.


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ილია ჭავჭავაძის გამზ. №1,  0179, თბილისი,  საქართველო .

1, Tchavtchavadze Ave, 0179 Tbilisi Georgia

ტელ:   (+995 32) 29 42 88 ; 22 59 44; 

Fax: (+995 32) 29 42 88;
ელ.ფოსტა: chancellery@tsu.ge