მარი სკლოდვოსკა-კიურის ინდივიდუალური სამეცნიერო-კვლევითი სტიპენდიები

გამოცხადდებულია  მარი სკლოდვოსკა-კიურის  ინოვაციური ტრენინგ ქსელების კონკურსი. ინფორმაცია კონკურსის შესახებ იხ. ბმულზე:  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2018.html
ხოლო მოკლე ინფომრაცია კონკურსის შესახებ ქართულ ენაზე იხილეთ ვებზე:  http://horizon2020.ge/?p=2010