2016-06-16

2016-2017 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები!

2016-2017 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები!
(რექტორის ბრძანება N141/01-01, 26.08.2016)

ბაკალავრიატი/დიპლომირებული მედიკოსი/სტომატოლოგი/ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ა) პირველსემესტრელთა  რეგისტრაცია:
ა.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია და ხელშეკრულების გაფორმება - 6 - 12 სექტემბერი 
ა.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 14 - 19 სექტემბერი (14 სექტემბრის 12:00 საათიდან-19 სექტემბრის 18:00 საათამდე)

ბ) შემოდგომის სემესტრი:
ბ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 1 აგვისტო - 19 სექტემბერი
ბ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 20 - 25 სექტემბერი (დანართი)
ბ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 26 სექტემბერი - 14 იანვარი
ბ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 16 იანვარი - 8 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები)
13 - 22 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები)
ბ.ე) არდადეგები - 1 – 8 იანვარი, 23 თებერვალი- 5 მარტი;

გ) გაზაფხულის სემესტრი:
გ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 1 თებერვალი-6 მარტი;
გ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 1 – 6 მარტი;
გ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები -  6 მარტი – 17 ივნისი;
გ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 19 ივნისი - 12 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები),  17 - 26 ივლისი (დამატებითი გამოცდები);
გ.ე) არდადეგები - 27 ივლისი - 25 სექტემბერი.

მაგისტრატურის/დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა

დ) პირველსემესტრელ მაგისტრანტთა/დოქტორანტთა  რეგისტრაცია:
დ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 22 - 26 სექტემბერი;
დ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 23 - 26 სექტემბერი; (დანართი)

ე) შემოდგომის სემესტრი:
ე.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 1 აგვისტო - 20 სექტემბერი
ე.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 21 - 25 სექტემბერი (დანართი)
ე.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 26 სექტემბერი - 14 იანვარი
ე.დ) საგამოცდო პერიოდი - 16 იანვარი - 8 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები)
13 - 22 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები)
ე.ე) არდადეგები - 1 – 8 იანვარი, 23 თებერვალი- 5 მარტი;

ვ) გაზაფხულის სემესტრი:
ვ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 1 თებერვალი - 6 მარტი;
ვ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 2 – 6 მარტი;
ვ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები -  6 მარტი – 17 ივნისი;
ვ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 19 ივნისი - 12 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები),  17 - 26 ივლისი (დამატებითი გამოცდები);
ვ.ე) არდადეგები - 27 ივლისი - 25 სექტემბერი.

Print

« იხ. ყველა სიახლე