2019-11-01

კონკურსი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული ერაზმუს+ პროგრამის სტიპენდიების მოსაპოვებლად ვენეციის კა’ფოსკარის უნივერსიტეტში

ცხადდება კონკურსი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული ერაზმუს+ პროგრამის სტიპენდიების მოსაპოვებლად თსუ სამივე საფეხურის სტუდენტებისთვის და თსუ აკადემიური პერსონალისთვის  ვენეციის კა’ფოსკარის უნივერსიტეტში, იტალია.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე, მაგისტრატურის პირველი და მეორე, დოქტორანტურის პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე* სემესტრის სტუდენტებს შემდეგი მიმართულებებიდან: არქეოლოგია, ისტორია, ფილოსოფია, ინგლისური ფილოლოგია, იტალიური ფილოლოგია, ამერიკისმცოდნეობა
და აკადემიურ პერსონალს შემდეგი მიმართულებებიდან: ისტორია, არქეოლოგია, ანთროპოლოგია
და კვლევითი ერთეულების/ინსტიტუტების ხელმძღვანელ პირებს, რომლებიც ასევე წარმოადგენენ აკადემიურ პერსონალს შემდეგი მიმართულებებიდან: ისტორია, არქეოლოგია, ანთროპოლოგია 

სტუდენტებისთვის კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელი წინაპირობაა ინგლისური ან იტალიური ენების B2 დონეზე ცოდნა!

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა 2020 წლის 31 იანვრის 16.00 საათამდე გამოაგზავნეთ სააპლიკაციო დოკუმენტაცია (PDF ფორმატში) შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: outgoingmobility@tsu.ge.

სააპლიკაციო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი სტუდენტებისთვის:
შევსებული და ხელმოწერილი სააპლიკაციო ფორმა (დანართი 1)
პასპორტის ასლი
პირადობის მოწმობის ასლი
ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ (ინგლისურ ენაზე ნათარგმნი და ნოტარიულად დამოწმებული)
ნიშნების ამონაწერი (ინგლისურ ენაზე ნათარგმნი და ნოტარიულად დამოწმებული)
ენის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (თსუ ენის ინსტიტუციონალური ტესტირების შედეგი/ცნობა - 2019 წლის 13 მარტის, 2019 წლის 1-2 ოქტომბრის ან უკანასკნელი 2 წლის მანძილზე აღებული ინგლისური ან იტალიური ენის საერთაშორისო სერტიფიკატი (B2) დონე)
CV-ს ევროპული ფორმატი (ინგლისურ ენაზე, არაუმეტეს ორი გვერდისა)
მოტივაციის წერილი (ინგლისურ ან იტალიურ ენაზე, არაუმეტეს ორი გვერდისა)
ერთი სარეკომენდაციო წერილი (ინგლისურ ენაზე, ხელმოწერითა და ბეჭდით დამოწმებული)
შევსებული სასწავლო ხელშეკრულება (შეამოწმეთ კა’ფოსკარის უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი (https://www.unive.it/data/9639 გავლინკოთ), მოინიშნეთ თქვენთვის სასურველი საგნების ჩამონათვალი, კონსულტაცია გაიარეთ თქვენი ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში და მხოლოდ ამის შემდეგ შეავსეთ დოკუმენტი, რომელიც შევსების შემდეგ აუცილებელია დაამოწმოთ  ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმოწერით/ბეჭდითა და საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის უფროსის ხელმოწერით) დანართი 2
მასპინძელ უნივერსიტეტში განსახორციელებელი კვლევის აღწერა/work plan (ინგლისურ ან იტალიურ ენაზე; არაუმეტეს 2 გვერდისა; მხოლოდ დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებისთვის) ( დანართი 3)
ბაკალავრის დიპლომი და დიპლომის დანართი (GPA-ის მითითებით; მხოლოდ მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტებისთვის)
მაგისტრატურის დიპლომი და დიპლომის დანართი (GPA-ის მითითებით; მხოლოდ დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებისთვის)
დაინტერესების/წინასწარი მიღების წერილი მასპინძელი უნივერსიტეტიდან (მხოლოდ დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებისთვის) (აღნიშნული დოკუმენტის მისაღებად მიწერეთ international.cooperation@unive.it

სააპლიკაციო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი აკადემიური პერსონალისთვის:
- შევსებული და ხელმოწერილი სააპლიკაციო ფორმა ( დანართი 4)
- პასპორტის ასლი 
- ცნობა სამსახურიდან (ინგლისურ ენაზე)
- CV-ს ევროპული ფორმატი (ინგლისურ ენაზე)
- მოტივაციის წერილი (ინგლისურ ენაზე, არაუმეტეს ერთი გვერდისა)
- უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი
- ერთი რეკომენდაცია (ინგლისურ ენაზე)
- შევსებული სამუშაო გეგმა (ინგლისურ ენაზე; სავალდებულოა, 8 საათიანი სალექციო დატვირთვა კვირაში; თსუ-ს შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანის ხელმოწერით და ბეჭდით დამოწმებული),   დანართი 5 
- შევსებული სამუშაო გეგმა (მხოლოდ კვლევითი ერთეულების/ინსტიტუტების ხელმძღვანელი პირებისთვის) (ინგლისურ ენაზე; სავალდებულოა, 4 საათიანი სალექციო დატვირთვა კვირაში; თსუ-ს შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანის ხელმოწერით და ბეჭდით დამოწმებული): დანართი 6
- დაინტერესების წერილი (Letter of Interest) მასპინძელი უნივერსიტეტიდან (წერილის მოსაპოვებლად CV და სამუშაო გეგმის მოკლე მონახაზი გადაუგზავნეთ international.cooperation@unive.it). 


შესარჩევი პროცესი:
დოკუმენტაციის შემოწმება (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)
გასაუბრება შესარჩევ კომისიასთან (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)
დოკუმენტების განხილვა/სტიპენდიის მინიჭება (ვენეციის კა’ფოსკარის უნივერსიტეტი)

სტიპენდია მოიცავს:
სტუდენტებისთვის
უფასო სწავლა, 850 ევრო ყოველთვიურად დაბინავებისა და კვების ხარჯების ასანაზღაურებლად, მგზავრობის ხარჯების ანაზღაურება (ლიმიტი 360 ევრო).

პერსონალისთვის:
160 ევრო დღიური სტიპენდია, ორმხრივი საერთაშორისო მგზავრობის დაფინანსება 


მობილობის პერიოდი და ხანგრძლივობა სტუდენტებისთვის:
2020/2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

მობილობის პერიოდი და ხანგრძლივობა აკადემიური პერსონალისთვის:
2020/2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი; 2 კვირა 

მობილობის პერიოდი და ხანგრძლივობა კვლევითი ერთეულების/ინსტიტუტების ხელმძღვანელი პირებისთვის:
2020/2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი; 3 კვირა

დამატებითი ინფორმაცია:
-დეტალური ინფორმაცია ინგლისურ ენაზე - დანართი 7.
-შერჩეულმა სტიპენდიატებმა თავად უნდა აანაზღაურონ სავიზო მოსაკრებლისა და საერთაშორისო დაზღვევის ხარჯები!
-დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით შემდეგი ელ-ფოსტის საშუალებით: outgoingmobility@tsu.ge;
-„ უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში” ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის 492 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად დაუშვებელია გაცვლით საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტისათვის სტუდენტის სტატუსის შეჩერება. მობილობის პროგრამაში მონაწილე სტუდენტი მშობლიურ უნივერსიტეტში ირიცხება, როგორც აქტიური სტუდენტი და შესაბამისად, სტუდენტმა ყველა სემესტრში უნდა გაიაროს ადმინისტრაციული რეგისტრაცია!

*სადოქტორო სტიპენდიებზე განაცხადის გაკეთების მსურველი მე-5 და მე-6 სემესტრის დოქტორანტების საყურადღებოდ: თუ სადოქტორო ნაშრომის სირთულიდან გამომდინარე ვერ ახერხებთ 6 სემესტრში სწავლის დასრულებას და აუცილებლად გიწევთ სემესტრ(ებ)ის დამატება და ამ ინფორმაციას თქვენი ფაკულტეტი ცნობით დაგიდასტურებთ, შეძლებთ კონკურსში მონაწილეობის მიღებას!

Print

« იხ. ყველა სიახლე