2018-09-06

იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის 2018-2019 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები!

იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის 2018-2019 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები:

(რექტორის ბრძანება N206/01-01, 05.09.2018)

ა) შემოდგომის სემესტრი:
ა.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 1 აგვისტო - 23 სექტემბერი;
ა.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 24 სექტემბერი - 1 ოქტომბერი;
ა.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 1 ოქტომბერი - 19 იანვარი;
ა.დ) საგამოცდო პერიოდი - 21 იანვარი - 9 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები); 18 - 25 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები);
ა.ე) არდადეგები - 30 დეკემბერი – 6 იანვარი; 26 თებერვალი - 3 მარტი.

ბ) გაზაფხულის სემესტრი:
ბ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 4 თებერვალი - 4 მარტი
ბ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 25 თებერვალი  –  4 მარტი
ბ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები -  4 მარტი – 15 ივნისი
ბ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 18 ივნისი - 12 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები),  22 - 27 ივლისი (დამატებითი გამოცდები)
ბ.ე) არდადეგები - 28 ივლისი - 15 სექტემბერი.

Print

« იხ. ყველა სიახლე