2017-06-13

2017-2018 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები!

(რექტორის ბრძანება N109/01-01, 08.06.2017)

ბაკალავრიატი/დიპლომირებული მედიკოსი/სტომატოლოგი/ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ა) პირველსემესტრელთა  რეგისტრაცია:

ა.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია და ხელშეკრულების გაფორმება - 5 - 12 სექტემბერი;  
ა.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 14 - 18 სექტემბერი.

ბ) შემოდგომის სემესტრი:
ბ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 1 აგვისტო - 18 სექტემბერი;
ბ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 12 - 18 სექტემბერი;
ბ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 18 სექტემბერი - 30 დეკემბერი;
ბ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 9 იანვარი - 3 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები)
12 - 17 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები);
ბ.ე) არდადეგები - 31 დეკემბერი – 7 იანვარი, 18 თებერვალი- 4 მარტი.

გ) გაზაფხულის სემესტრი:
გ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 1 თებერვალი - 5 მარტი;
გ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 27 თებერვალი  –  5 მარტი;
გ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები -  5 მარტი – 16 ივნისი;
გ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 19 ივნისი - 13 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები),  21 - 27 ივლისი (დამატებითი გამოცდები);
გ.ე) არდადეგები - 28 ივლისი - 16 სექტემბერი.

მაგისტრატურის/დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა

დ) პირველსემესტრელ მაგისტრანტთა/დოქტორანტთა  რეგისტრაცია:
დ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 27 სექტემბერი  – 2 ოქტომბერი;
დ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 28 სექტემბერი - 2 ოქტომბერი;

ე) შემოდგომის სემესტრი:
ე.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 1 აგვისტო - 2 ოქტომბერი
ე.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 26 სექტემბერი - 2 ოქტომბერი
ე.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 2 ოქტომბერი - 20 იანვარი
ე.დ) საგამოცდო პერიოდი - 22 იანვარი - 14 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები)
20 - 26 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები)
ე.ე) არდადეგები - 31 დეკემბერი – 7 იანვარი, 27 თებერვალი - 4 მარტი;

ვ) გაზაფხულის სემესტრი:
ვ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 1 თებერვალი - 5 მარტი;
ვ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 1 – 5 მარტი;
ვ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები -  5 მარტი – 16 ივნისი;
ვ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 19 ივნისი - 13 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები),  21 - 27 ივლისი (დამატებითი გამოცდები);
ვ.ე) არდადეგები - 28 ივლისი - 30 სექტემბერი.

Print

« იხ. ყველა სიახლე