2019-06-20

მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ცხადდება მიღება მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე

  კონკურსში მონაწილეობის უფლების მქონე პირები

  თსუ   მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელების უფლება აქვთ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირებს. მიღების წინაპირობები განსაზღვრულია შესაბამისი მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამით (ინფორმაცია მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების თაობაზე იხილეთ შესაბამისი ფაკულტეტის ვებგვერდზე).


201 9 -20 20 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მაგისტრატურაში მიღების ვადები ( ბრძ . №1 52/01-01, 19.06.201 9)

 

· მაგისტრანტობის კანდიდატთა საბუთების მიღება ( რეგისტრაცია ) – 26 აგვისტო - 2 სექტემბერი;

· გამოცდა ქართულ ენაში (მოეთხოვება მაგისტრანტობის კანდიდატს, რომელსაც ქართულენოვან პროგრამაზე სურს სწავლა და მისი მშობლიური ენა არ არის ქართული ) - 3 სექტემბერი;

· გამოცდის შედეგების გამოცხადება - 4 სექტემბერი ;

· გამოცდის შედეგების გასაჩივრება - 5 სექტემბერი ;

· აპელაციის შედეგების გამოცხადება - 6 სექტემბერი ;

· გამოცდა უცხო ენაში ( იმ საგანმანათლებლო პროგრამების მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის , რომლებსაც მოეთხოვებათ უცხო ენის გამოცდის ჩაბარება  -     3  სექტემბერი ;

· გამოცდის შედეგების გამოცხადება 5 სექტემბერი ;

· გამოცდის შედეგების გასაჩივრება –  6 სექტემბერი ;

· აპელაციის შედეგების გამოცხადება 9 სექტემბერი ;

· გამოცდა სპეციალობაში ( წერითი კომპონენტი ) – 6 სექტემბერი ;

· გამოცდის ( წერითი კომპონენტი ) შედეგების გამოცხადება 10 სექტემბერი ;

· გა მოცდის ( წერითი კომპონენტი ) შედეგების გასაჩივრება 11 სექტემბერი ;

·   აპელაციის ( წერითი კომპონენტი ) შედეგების გამოცხადება 12 სექტემბერი ;

· გამოცდა სპეციალობაში ( იმ საგანმანათლებლო პროგრამების მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის,  რომლებსაც მოეთხოვებათ ზეპირი კომპონენტის ჩაბარება ) – 10 სექტემბერი ;

· ხელშეკრულების გაფორმება მაგისტრანტობის კანდიდატებთან   -  13-17 სექტემბერი ;

·  საგანმანათლებლო ერთეულების მიერ სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტისათვის მაგისტრანტობის კანდიდატთა სიის წარდგენა - 18 სექტემბერი ;

· ჩარიცხვის   ბრძანების პროექტის მომზადება - 20 სექტემბერი .

 

თსუ - მიმღებ კომისიაში წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა :

 

· განცხადება თსუ რექტორის სახელზე (იხილეთ განცხადების ფორმა);

· ფოტოსურათი (3X4) – ბეჭდური 2 ც. და ელექტრონული ვერსია CD- ზე ;

· ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დანართის დამოწმებული ასლი (თსუ-ს კურსდამთავრებულისათვის უნივერსიტეტის/შესაბამისი ფაკულტეტის მიერ, ხოლო სხვა შემთხვევაში - ნოტარიულად   დამოწმებული ასლი; 201 9 წლის კურსდამთავრებულთათვის   - ცნობა აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე );

· პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ( პასპორტის ) ასლი ;

· უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატის/ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის პროექტის - "CERTUS"- ის ფარგლებში გაცემული სერტიფიკატის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი ( ასეთის არსებობის შემთხვევაში );

·   ქართული ენის B 2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი ( ასეთის არსებობის შემთხვევაში );

· წვევამდელის სამხედრო - სააღრიცხვო მოწმობის ასლი ( ან სამხედრო ბილეთი , ასეთის არსებობის შემთხვევაში );

· უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი ( ასეთის არსებობის შემთხვევაში ) ;

· სხვა დოკუმენტი , თუ ასეთს ითვალისწინებს სამაგისტრო პროგრამა .

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი - მის. : თბილისი , ი. ჭავჭავაძის გამზ. №3 , თსუ II კორპუსი , ოთახი 166, ტელ.: (+995 32) 2 2 5 04 84 ;


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - მის. : თბილისი , . ჭავჭავაძის გამზ . № 1, თსუ I კორპუსი , ოთახი №208 (სტუდენტთა მომსახურების ცენტრი)  ; ტელ. : (+995 32) 2 2 5 04 84 შიდა 1734;

 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - მის. : . თბილისი, . ჭავჭავაძის გამზ . №8, თსუ VI კორპუსი , II სართული , ოთახი 207; ტელ. : (+995 32) 2 2 5 04 84 შიდა 6224;

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი - მის. : . თბილისი , უნივერსიტეტის . №2, მაღლივი კორპუსი, ოთახი №101 (რესურსცენტრი 1) , ტელ.: (+995 32) 2 2 5 04 84 შიდა-9740, 9741, 9728;

 

იურიდიული ფაკულტეტი - მის. : თბილისი , . ჭავჭავაძის გამზ .№ 3, თსუ II კორპუსი , ოთახი 126; ტელ. : (+995 32) 2 2 5 04 84 შიდა - 2229;

 

მედიცინის ფაკულტეტი - მის. : . თბილისი , ბელიაშვილის №78, . ნათიშვილის სახელობის მორფოლოგიის ინსტიტუტი , მე - 3 სართული , ოთახი №330 (კანცელარია). ტელ. : (+995 32)   2 2 5 04 84 შიდა 1921;

 

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი - მის.: ქ. თბილისი, . ჭავჭავაძის გამზ . №11, თსუ III კორპუსი, ოთახი N107, ტელ.: (+995 32) 2 2 5 04 84 შიდა 3224.

Print

« იხ. ყველა სიახლე