ტრენერების ტრენინგი

საგნის ცოდნა არ არის საკმარისი, რომ ის სხვასაც ასწავლო. ტრენერობას სპეციალური კომპეტენციები სჭირდება, ჩვენი კურსი კი სწორედ ამ კომპეტენციების შეძენასა და გაღრმავებაში დაგეხმარებათ.

კურსის ძირითადი თემებია:
 • ტრენინგის ციკლი 
 • ასაკობრივი თავისებურებები 
 • ზრდასრულთა სწავლების თეორიები და სტილები
 • ტრენინგის განხორციელების მეთოდები და ტექნიკები
 • ეფექტური კომუნიკაცია და ჯგუფის მართვა
 • ეფექტური პრეზენტაციისა და მოდერაციის უნარები
 • შეფასება-თვითშეფასება
კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელებს შეეძლებათ:
 • საჭიროებების ანალიზი ტრენინგისათვის 
 • ტრენინგის მიზნებისა და ამოცანების დასახვა
 • ტრენინგისა და მისი ცალკეული სესიების დიზაინისა და პროგრამის განვითარება
 • ტრენინგის მეთოდებისა და ტექნიკების ზუსტად შერჩევა თემისა და სამიზნე აუდიტორიის სპეციფიკის გათვალისწინებით
 • ტრენინგთან დაკავშირებული პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი აცილება
 • ტრენინგის წარმართვა ზრდასრულთა სწავლების სტილების გათვალისწინებით 
 • სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება (დისკუსია, გამდიდრებული ლექცია, გონებრივი იერიში, პროექტული სწავლება, case study, თამაშები როლში, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება და ა.შ.)
 • საინფორმაციო ტექნოლოგიების და მედია საშუალებების გამოყენება ტრენინგის მიზნების მისაღწევად
 • მიკრო-სწავლების ციკლის დაგეგმვა და განხორციელება
 • ეფექტური ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია
 • ეფექტური პრეზენტაციის მომზადება
 • ტრენინგის შეფასება, თვითშეფასება
 • ტრენინგის შემდგომი მართვა

კურსი განკუთვნილია:
 • მოქმედი ან მომავალი ტრენერებისათვის
 • ტრენინგ მენეჯერებისათვის
 • პერსონალის მართვის სპეციალისტებისათვის
პედაგოგები: თამარ ჩახნაშვილი, ქეთი ცინცაძე

კურსის ღირებულება: 150 ლარი

სწავლების ენა: ქართულისაკონტაქტო ინფორმაცია:  ილია ჭავჭავაძის გამზ. 1, თსუ უწყვეტი განათლების ცენტრი (ორსართულიანი შენობა თსუ პირვლი კორპუსის გვერდით, მეორე სართული), ტელ.: 225 04 84 (შიდა ნომერი 1466 ან 1465)  .
ელფოსტა: TSULifelonglearning@tsu.ge
გაიცემა თსუ-ის სერტიფიკატი