ტრენერების ტრენინგი

საგნის ცოდნა არ არის საკმარისი, რომ ის სხვასაც ასწავლო. ტრენერობას სპეციალური კომპეტენციები სჭირდება, ჩვენი კურსი კი სწორედ ამ კომპეტენციების შეძენასა და გაღრმავებაში დაგეხმარებათ.

კურსის ძირითადი თემებია:
 • ტრენინგის ციკლი 
 • ასაკობრივი თავისებურებები 
 • ზრდასრულთა სწავლების თეორიები და სტილები
 • ტრენინგის განხორციელების მეთოდები და ტექნიკები
 • ეფექტური კომუნიკაცია და ჯგუფის მართვა
 • ეფექტური პრეზენტაციისა და მოდერაციის უნარები
 • შეფასება-თვითშეფასება
კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელებს შეეძლებათ:
 • საჭიროებების ანალიზის გაკეთება ტრენინგის დაგეგმვისა და განხორიელებისათვის
 • ტრენინგის მიზნებისა და ამოცანების დასახვა
 • ტრენინგისა და მისი ცალკეული სესიების დიზაინისა და პროგრამის განვითარება
 • ტრენინგის მეთოდებისა და ტექნიკების ზუსტად შერჩევა თემისა და სამიზნე აუდიტორიის სპეციფიკის გათვალისწინებით
 • ტრენინგთან დაკავშირებული პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი აცილება
 • ტრენინგის წარმართვა ზრდასრულთა სწავლების სტილების გათვალისწინებით 
 • სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება (დისკუსია, გამდიდრებული ლექცია, გონებრივი იერიში, პროექტული სწავლება, case study, თამაშები როლში, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება და ა.შ.)
 • საინფორმაციო ტექნოლოგიების და მედია საშუალებების გამოყენება ტრენინგის მიზნების მისაღწევად
 • მიკრო-სწავლების ციკლის დაგეგმვა და განხორციელება
 • ეფექტური ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია
 • ეფექტური პრეზენტაციის მომზადება
 • დროის მართვა
 • უკუკავშირი
 • ტრენინგის შეფასება, თვითშეფასება
 • ტრენინგის შემდგომი მართვა

კურსი განკუთვნილია:
 • მოქმედი ან მომავალი ტრენერებისათვის
 • ტრენინგ მენეჯერებისათვის
 • პერსონალის მართვის სპეციალისტებისათვის
ტრენინგს გაუძღვება: ქეთი ცინცაძე

სწავლების ენა: ქართული

ჩატარების დრო: პარასკევი, შაბათი, კვირა (პარასკევი: 18:30-21:30, შაბათი და კვირა: 10:00-13:00, ორი კვირის განმავლობაში).

ტრენინგი დაიწყება ჯგუფის დაკომპლექტებისთანავე.

კურსის ღირებულება: 150 ლარი

საბანკო რეკვიზიტები კურსის საფასურის გადასახდელად:
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი  204864548

მიმღების დასახელება  - ხაზინის ერთიანი ანგარიში ;

მიმღების ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა 

ბანკის კოდი - TRESGE22;

მიმღების ანგარიში/ სახაზინო კოდი 708967253
საკონტაქტო ინფორმაცია:  ილია ჭავჭავაძის გამზ. 1, თსუ უწყვეტი განათლების ცენტრი (ორსართულიანი შენობა თსუ პირვლი კორპუსის გვერდით, მეორე სართული), ტელ.: 225 04 84 (შიდა ნომერი 1466 ან 1465)  .
ელფოსტა: TSULifelonglearning@tsu.ge
გაიცემა თსუ-ის სერტიფიკატი


გთხოვთ, რეგისტრაცია გაიაროთ წინასწარ

სასერთიფიკატო პროგრამის / ტრენინგის დასახელება: ტრენერების ტრენინგი
იმ შემთხვევაში თუ კურსი შემოთავაზებულია თბილისსა და ქუთაისში მონიშნეთ თქვენთვის სასურველი ქალაქი
 • თბილისი
 • ქუთაისი
სახელი *
გვარი *
პირადი ნომერი *
დაბადების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი) *
განათლება
სამუშაო ადგილი / სასწავლებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელეფონი (მობილური) *
ელფოსტა *
საიდან მიიღეთ ინფორმაცია ჩვენი კურსების შესახებ?