ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების მართვა და ადმინისტრირება

ტრენინგი განკუთვნილია  მუნიციპალიტეტების ბაგა-ბაღების გაერთიანებების (სააგენტოების) თანამშრომლების,  ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების  დაწესებულებების მოქმედი დირექტორების და ს კოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დირექტორის თანამდებობაზე გამოცხადებული ვაკანსიების დაკავების მსურველი მოქალაქეებისათვის.

კურსის მიზანია ტრენინგის მონაწილეებ მა შეისწავლონ :

 • "ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი,
 •  „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე მიღებული კანონქვემდებარე  ნორმატიული აქტები
 • საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები
 • „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სფეროში მოქმედი სტანდარტები და ტექნიკური რეგლამენტები
 • ბავშვთა უფლებების კონვენცია, ბავშვთა დაცვის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობა, რეგულაციები, სტანდარტები
 • ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პრინციპები
 • ინკლუზიური განათლების სფეროში მოქმედი კანონმდებლობა  
 • ინკლუზიური განათლების  პრინციპები
 • უნივერსალური დიზაინის  პრინციპები
 • ბავშვის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის პრინციპები
 • ადამიანური რესურსების მართვის პრინციპები
 • სტრატეგიული გეგმის შემუშავების, განხორციელების და შეფასების პრინციპები
 • დაწესებულების ბიუჯეტის შემუშავების  პრინციპები
 • საქართველოს შრომის კოდექსი

  აღნიშნული საკითხების ცოდნა და კომპეტენციების გამომუშავება განაპირობებს მსმენელთა მიერ დაწესებულების მართვისა და ადმინისტრირების წარმატებ ით განხორციელებას , დაწესებულების ავტორიზაციის მოსამზადებლად საჭირო ცოდნისა და უნარების შეძენას.  

მიმდინარეობს რეგიტრაცია II ნაკადის ჯგუფში.

II ნაკადის ტრენინგები ჩატარდება შაბათ-კვირა 11:00 - 16:00სთ-ზე .

კურსის ხანგრძლივობა: 30 საათი

კურსის ღირებულება: 240 ლარი

საბანკო რეკვიზიტები კურსის საფასურის გადასახდელად

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი  204864548

მიმღების დასახელება  - ხაზინის ერთიანი ანგარიში;

მიმღების ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა 

ბანკის კოდი - TRESGE22;

მიმღების ანგარიში/ სახაზინო კოდი 708967253

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:   თსუ   უწყვეტი განათლების ცენტრი (ილია ჭავჭავაძის გამზ. 1).  ტელ.:  2250484 (შიდა ნომერი1466); 

ელფოსტა: tsulifelonglearning@tsu.ge

  

გთხოვთ, რეგისტრაცია გაიაროთ წინასწარ

სასერთიფიკატო პროგრამის / ტრენინგის დასახელება: ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების მართვა და ადმინისტრირება
იმ შემთხვევაში თუ კურსი შემოთავაზებულია თბილისსა და ქუთაისში მონიშნეთ თქვენთვის სასურველი ქალაქი
 • თბილისი
 • ქუთაისი
სახელი *
გვარი *
პირადი ნომერი *
დაბადების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი) *
განათლება
სამუშაო ადგილი / სასწავლებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელეფონი (მობილური) *
ელფოსტა *
საიდან მიიღეთ ინფორმაცია ჩვენი კურსების შესახებ?