საპროექტო განაცხადის წერა

ტრენინგის მიზანია,  მონაწილეებს  მიაწოდოს ინფორმაცია პროექტების წერის საერთაშორისო სტანდარტების შესახებ, ხელი შეუწყოს იმ საჭირო  უნარ - ჩვევების გამომუშავებას,  რომლებიც აუცილებელია ეფექტური პროექტების წერისათვის. კურსი განკუთვნილია დამწყებთათვის.

სწავლის შედეგები

ცოდნა და გაცნობიერება:

 

 • მსმენელებს ეცოდინებათ  სიტუაციის ანალიზ ის /პრობლემის განსაზღვრ ის და  პროექტის მიზნები სა  და ამოცანები ს ჩამოყალიბების ძირითადი ტექნიკები;
 • ეცოდინებათ, როგორ განსაზღვრონ რეალისტურად  პროექტის მოცულობ ა  და როგორ ასახონ ეს  დაგეგმარების პროცესში;
 • ეცოდინებათ  საპროექტო  განაცხადის  შემადგენელი ნაწილები  საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით;
 • ეცოდინებატ პროექტების განხორციელების ძირითადი გზები, მეთოდები და აქტივობები ;
 • ეცოდინებათ, როგორ შეიმუშაონ  პროექტის მდგრადობ ის და დისემინაციის სტრატეგია;
 • ეცოდინებათ  პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული  რისკები ს განსაზღვრა  და მათ ი თავიდან აცილების მექანიზმების შემუშავება;
 • ეცოდინებათ  ბიუჯეტი  შედგენა ;

    ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარები:

 • კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელები შეძლებენ  სიტუაციის ანალიზ /პრობლემის განსაზღვრა ს და  პროექტის მიზნები სა  და ამოცანები ს ჩამოყალიბებას;
 • პროექტის მოცულობის რეალისტურად განსაზღვრას და აღნიშნულის ეფექტურად ასახვას მისი დაგეგმარების პროცესში;
 • საპროექტო  განაცხადის  შემადგენელი ნაწილები ს შექმნას საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით;
 • პროექტის განხორციელების გზების, მეთოდებისა და აქტივობების განსაზღვრას ;
 • პროექტის მდგრადობ ის და დისემინაციის სტრატეგიის შემუშვებას;
 • პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული  რისკები ს განსაზღვრას  და მათ ი თავიდან აცილების მექანიზმების შემუშავებას;
 • სამოქმედო გეგმისა და ვადების განსაზღვრას;
 • ბიუჯეტი  შედგენას ;
 • პროექტის მართვის ეფექტიანი სისტემის შემუშვებას;
 • პროექტის  მონიტორინგი სა  და შეფასებ ის ინსტრუმენტების და მეთოდების განსაზღვრას.


კურსის მოცულობა:  8 საათი

კურსის ღირებულება:  80 ლარი 

თსუ-ს სტუდენტებისათვის - 70 ლარი

უწყვეტი განათლების ცენტრი  იტოვებს უფლებას, რომ ჯგუფში მსმენელთა არასათანადო რაოდენობის შემთხვევაში  გააუქმოს ან გადაიტანოს ტრენინგი. ასეთ შემთხვევაში უკვე დარეგისტრირებული მონაწილებს დაეგზავნებათ შეტყობინება  ცვლილების შესახებ და ისინი ავტომატურად მიიჩნევიან ჩაწერილად შემდეგ უახლოეს კურსზე ან, თუკი მათთვის ეს შეთავაზება არ იქნება მისაღები, სრულად აუნაზღაურდებათ  ტრენინგის გადასახადი.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ილია ჭავჭავაძის გამზ . 1, თსუ უწყვეტი განათლების ცენტრი ( ორსართულიანი შენობა თსუ პირველი კორპუსის გვერდით , მეორე სართული ).  ტელ .: 225 04 84,   ( შიდა ნომერი : 1465 ან 1466).  ელფოსტა : TSULifelonglearning@tsu.ge