ბიზნეს კომუნიკაცია


ბიზნეს კომუნიკაციის კურსის მიზანია: 

  • მსმენელებისთვის ბიზნეს კომუნიკაციის თანამედროვე პრინციპების გაცნობა,
  • ბიზნეს კომუნიკაციის სწორად წარმართვის მიზნით წერილობითი და ზეპირი კომუნიკაციის პრინციპების გაცნობა, 
  • წარმატებული პრაქტიკის გაზიარება - სასწავლო პროცესის პრაქტიკულ დავალებებზე დაფუძნებით წარმართვა. 

  კურსის გავლის შედეგად მსმენელი შეძლებს:

  • კომუნიკაციის საკუთარი სტილის გაანალიზებას, 
  • ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის ეფექტურად დაგეგმვას და განხორციელებას,
  • შეხვედრის პროცესის ორგანიზებას და წარმართვას, ანგარიშის მომზადებას, პროექტის ეფექტურად წარდგენას. 

 

კურსის სამიზნე აუდიტორიას წარმოადგენენ დასაქმებული ადამიანები, რომლებსაც უწევთ ბიზნეს კომუნიკაცია; სხვა დაინტერესებული პირები.

კურსს გაუძღვება: თეონა კუპატაძე (პროფესიონალი, რომელსაც აქვს 10 წელზე მეტი სამუშაო გამოცდილება ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით, კერძოდ კი ორგანიზაციული განვითარების, თანამშრომლების შერჩევის, ტრენინგებისა და შეფასების სისტემების სპეციალიზაციით. 

აკადემიურ სწავლებასა და პროფესიულ ტრენინგებში 9 წელზე მეტი სამუშაო გამოცდილება) .

კურსის მოცულობა: 12 საათი

I მოდული: ინტერპერსონალური და ინტრაპერსონალური კომუნიკაცია (3 საათი),

II მოდული: ვერბალური კომუნიკაცია და "storytelling" (3 საათი),

III მოდული: წერილობითი კომუნიკაცია (3 საათი),

IV მოდული: პრეზენტაციის უნარ-ჩვევები (3 საათი).

სწავლების ენა: ქართული

კურსში ჩართვის წინაპირობა: არ აქვს წინაპირობა

კურსის ღირებულება: 300 ლარი

კურსის დასრულებისას გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი

საკონტაქტო ინფორმაცია:  თსუ უწყვეტი განათლების ცენტრი (ილია ჭავჭავაძის გამზ. 1).  ტელ.: 2250484 (შიდა ნომერი14-66), 

ელფოსტა: tsulifelonglearning@tsu.ge


საბანკო რეკვიზიტები:

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი  204864548

მიმღების დასახელება  - ხაზინის ერთიანი ანგარიში;

მიმღების ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი - TRESGE22;

მიმღების ანგარიში/ სახაზინო კოდი 708967253

გთხოვთ, რეგისტრაცია გაიაროთ წინასწარ

სასერთიფიკატო პროგრამის / ტრენინგის დასახელება: ბიზნეს კომუნიკაცია
იმ შემთხვევაში თუ კურსი შემოთავაზებულია თბილისსა და ქუთაისში მონიშნეთ თქვენთვის სასურველი ქალაქი
  • თბილისი
  • ქუთაისი
სახელი *
გვარი *
პირადი ნომერი *
დაბადების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი) *
განათლება
სამუშაო ადგილი / სასწავლებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელეფონი (მობილური) *
ელფოსტა *
საიდან მიიღეთ ინფორმაცია ჩვენი კურსების შესახებ?