საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების ჩამოყალიბება და შეფასება

ტრენინგკურსის სამიზნე ჯგუფის აღწერაუმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამ(ებ)ის ხელმძღვანელები, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკადემიური პერსონალი, ფაკულტეტის დეკანები და/ან სკოლის ხელმძღვანელები, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის თანამშრომლები, სხვა დაინტერესებული პირები. 

კურსის მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები:   კურსის მიზანია მსმენელს გააცნოს საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების ჩამოყალიბებისა და შეფასების მექანიზმი და   შესძინოთ მათ პროგრამის წარმართვისა და მუდმივი გაუმჯობესებისთვის საჭირო უნარები.   

სწავლის შედეგები: 

კურსის დასრულების შემდეგ, მსმენელები შეძლებენ:

  • ჩამოაყალიბონ საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები;
  • შეადგინონ საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების გეგმა;
  • შეაფასონ  საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები;
  • გააუმჯობესონ საგანმანათლებლო პროგრამა შეფასების შედეგების გამოყენებით. 
ტრენინგკურსს უძღვება
მაია გელაშვილი

კურსის მოცულობა: 8 სთ. 

კურსის ღირებულება: 100 ლარი

გთხოვთ, რეგისტრაცია გაიაროთ წინასწარ

სასერთიფიკატო პროგრამის / ტრენინგის დასახელება: საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების ჩამოყალიბება და შეფასება
იმ შემთხვევაში თუ კურსი შემოთავაზებულია თბილისსა და ქუთაისში მონიშნეთ თქვენთვის სასურველი ქალაქი
  • თბილისი
  • ქუთაისი
სახელი *
გვარი *
პირადი ნომერი *
დაბადების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი) *
განათლება
სამუშაო ადგილი / სასწავლებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელეფონი (მობილური) *
ელფოსტა *
საიდან მიიღეთ ინფორმაცია ჩვენი კურსების შესახებ?