დაპროგრამების საფუძვლები. პროგრამირების ენა - Python

სასერტიფიკატო კურსი „დაპროგრამების საფუძვლები. პროგრამირების ენა - Python“ განკუთვნილია მათთვის, რომლებსაც სურვილი აქვთ შეიძინონ თეორიული და პრაქტიკული ხასიათის ცოდნა პროგრამირებაში, შეიძინოს პრაქტიკული ხასიათის ამოცანების გაანალიზების და პროგრამირების მეთოდების გამოყენებით მათი გადაწყვეტის გზების მოძიების უნარი.

სასერტიფიცაიო კურსის მიზანს წარმოადგენს მსმენელს შეასწავლოს პროგრამირების ენა Python-ი და მისი ძირითადი საბაზისო კონსტრუქციები: პირობითი და ციკლის ოპერატორები, ფუნქციები, მასივები, მეხსიერების დინამიური მართვა, ფაილური სისტემასთან მუშაობა. ამოცანის დასმა და პროგრამირების ენის ძირითადი კონსტრუქციების გამოყენებით მისი გადაწყვეტა

კურსში ჩართვის წინაპირობა მსმენელთათვის: მსმენელები   უნდა   ფლობდნენ კომპიუტერთან მუშაობის   საბაზისო   უნარ-ჩვევებს და გააჩნდეს ლოგიკური აზროვნების უნარი. ფლობდეს ინგლისურ ენას ტექნიკური ლიტერატურის კითხვის და შინაარსის გამოტანის დონეზე.

კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი მიიღებს საბაზისო ცოდნას პროგრამირებაში. შეძლებს ამოცანის დასმას და მის გადაწყვეტას Python-ის ენის მეთოდების გამოყენებით.


კურსს უძღვება : - პაპუნა ქარჩავა   ასისტენტ–პროფესორი;

კურსის მოცულობა:   -  26 საათი;

კურსის ღირებულება:  -  280   ლარი;

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ თსუ უწვეტი განათლების ცენტრში:   
 ტელ.: 222 36 52, email:  tsulll@tsu.ge
Facebook :  თსუ უწყვეტი განათლება -  TSU LLL                                                                                                                          
მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზ.  N1 (თსუ პირველი კორპუსის გვერდით)
ტრენინგის დასრულებისას გაიცემა მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

გთხოვთ, რეგისტრაცია გაიაროთ წინასწარ

სასერთიფიკატო პროგრამის / ტრენინგის დასახელება: დაპროგრამების საფუძვლები. პროგრამირების ენა - Python
იმ შემთხვევაში თუ კურსი შემოთავაზებულია თბილისსა და ქუთაისში მონიშნეთ თქვენთვის სასურველი ქალაქი
  • თბილისი
  • ქუთაისი
სახელი *
გვარი *
პირადი ნომერი *
დაბადების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი) *
განათლება
სამუშაო ადგილი / სასწავლებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელეფონი (მობილური) *
ელფოსტა *
საიდან მიიღეთ ინფორმაცია ჩვენი კურსების შესახებ?