ელექტრონული კატალოგის საძიებელი
ბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგის ჩანაწერებში გრაფა - „ბიბლიოთეკაში“ - მითითებული სპეციალური ტერმინების განმარტება:
  • რდ I - შოთა უსთაველის სამკითხველო არბაზი (დახურული ფონდი)
  • რდ II- შოთა უსთაველის სამკითხველო არბაზი (ნახევრად ღია ფონდი)
  • რდ III- შოთა უსთაველის სამკითხველო არბაზი (ღია ფონდი)

რესურსი (რეპოზიტორი) თსუ-ს ინტელექტუალური ნაშრომების საცავია, რომელიც აკადემიური პორთფოლიო/პროფილის შექმნის საშუალებას იძლევა. შესაძლებელია გამოქვეყნებულ ან გამოსაქვეყნებლად მომზადებულ სხვადასხვა სახის და თემატიკის ციფრული დოკუმენტების დაცვა. 
რეპოზიტორში ავტორი (რეგისტრაციის გავლის შემდეგ) ბიბლიოთეკარის დახმარებით ათავსებს ელექტრონულ მონაცემებს პუბლიკაციის შესახებ და სრულ ტექსტს (აუცილებელია) ციფრულ ფორმატში. ავტორი შეიძლება იყოს: უნივერსიტეტის დოქტორანტი, თუ მის რომელიმე ნაშრომს მინიჭებული აქვს ISBN და/ან დაბეჭდილია ISSN-ის მქონე ჟურნალში, უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, დოქტორის ხარისხის მქონე ადმინისტრაციული პერსონალი. ავტორს აგრეთვე შეუძლია გამოუქვეყნებელი ნაშრომების, კონფერენციების მასალების და ზოგიერთი სხვა ინფორმაციული ციფრული დოკუმენტის განთავსება. 
დოკუმენტი აიტვირთება pdf წამკითხვად (არა ფოტო გამოსახულების) ფორმატში, ნებისმიერ ენაზე, UNICODE შრიფტებით დაბეჭდილი. ასატვირთ დოკუმენტთან ერთად ავტორი ცალკე ფაილად წარადგენს ბიბლიოგრაფიულ მონაცემებს (კითხვებისთვის მიმართეთ ბიბლიოთეკარებს). 
რეპოზიტორი უზრუნველყოფს დოკუმენტებზე ონლაინ ღია წვდომას აქედან გამომდინარე უფლებებითა და პასუხისმგებლობით.
დოკუმენტის ატვირთვის უფლება აქვს მხოლოდ ნაშრომის ავტორებს (ერთერთს კოლექტივის არსებობის შემთხვევაში). ატვირთული დოკუმენტის კანონიერება და აუთენტურობა არ მოწმდება.
რეპოზიტორში განთავსებული დოკუმენტები ინდექსირდება Google Scholar საძიებო სისტემის მიერ.
მხოლოდ თსუ-ს რეპოზიტორში ელექტრონულ ფორმატში ატვირთული პუბლიკაცია ოფიციალურად გამოქვეყნებულ პუბლიკაციად არ ჩაითვლება!
კითხვებისთვის დაგვიკავშირდით უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში

(საკონტაქტო პირი თეიმურაზ ყანჩელი, ტელ: 599561392, teimuraz.kancheli@tsu.ge ) -

eBooks თსუ-ს ელექტრონული დოკუმენტების საცავია, რომელშიც დაცულია თსუ-ს ბიბლითეკის ფონდის ყველაზე მოთხოვნადი გამოცემების და დოკუმენტების ელექტრონული ვერსიები. წიგნები, დისერტაციები, გამოსახულებები, პერიოდული გამოცემები, აუდიო მასალები დალაგებულია ანბანური წესით.
საავტორო უფლების დაცვის მიზნით წვდომა საცავში დაცული დოკუმენტების ნაწილზე შესაძლებელია მხოლოდ ავტორიზაციის შემდეგ.  eBooks-ზე რეგისტრაცია შესაძლებელია მხოლოდ თსუ-ს ელ-ფოსტის მისამართების მფლობალთათვის. დანარჩენ დოკუმენტებზე წვდომა თავისუფალია ინტერნეტის ნებისმიერი სივრციდან.


სიახლეები
ანონსი

ნოე ჟორდანია 150 - სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ბიბლიოთეკა, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის
თავმჯდომარისა და „მესამე დასის“ დამფუძნებლის ნოე ჟორდანიას დაბადებიდან 150
წლის იუბილესთან დაკავშირებით 2018 წლის 12 მარტს მართავს სტუდენტურ
სამეცნიერო კონფერენციას სახელწოდებით ნოე ჟორდანია 150.

კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლიათ თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სამივე საფეხურის სტუდენტებს.

მსურველებმა 2017 წლის 12 დეკემბრამდე საკონფერენციო ნაშრომის თეზისები
უნდა გადმოაგზავნონ ელექტრონულ მისამართზე: conference.library@tsu.ge.
კონფერენციის საორგანიზაციო კომისიის მიერ თეზისების შერჩევის შემდეგ, მეორე
ეტაპზე გადასულმა მონაწილეებმა, არაუგვიანეს 2018 წლის 21 თებერვლისა უნდა
გადმოაგზავნონ საბოლოო ნაშრომები ელექტრონულ მისამართზე
conference.library@tsu.ge.

საკონფერენციო ნაშრომი უნდა შეეხებოდეს ჩამოთვლილთაგან ერთს ან რამოდენიმეს:
ა) XIX-XX საუკუნის მიჯნის ქართული პოლიტიკურ აზრი;
ბ) „მესამე დასი“ - ქართული სოციალ-დემოკრატია;
გ) საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკა;
დ) ქართული პოლიტიკური ემიგრაცია;
ე) ნოე ჟორდანიას პუბლიცისტური და პოლიტიკური საქმიანობა.

საკონფერენციო ნაშრომის თეზისებში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაშრომის არსი,
კვლევის მეთოდოლოგია და მოსალოდნელი შედეგები. საკონფერენციო ნაშრომის
თეზისების მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 300 სიტყვას, საბოლოო ნაშრომის
მოცულობა კი უნდა შეადგენდეს 1700 - 2000 სიტყვას.

წარმოდგენილი ნაშრომი შესრულებული უნდა იყოს Sylfaen-ის შრიფტით, ზომა - 12,
დაშორება - 1,5 . საბოლოო ნაშრომის წარმოდგენისას მონაწილეებმა ნაშრომში უნდა
მიუთითონ გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა.

თეზისებისა და საბოლოო ნაშრომის წარმოდგენისას, სტუდენტმა ნაშრომში უნდა
მიუთითოს: სახელი, გვარი, საკონტაქტო ინფორმაცია, ფაკულტეტი, საფეხური, კურსი,
მიმართულება რომელზეც, სწავლობს და ნაშრომის სამეცნიერო ხელმძღვანელი.

მნიშვნელოვანი თარიღები:
2017 წლის 12 დეკემბერი - თეზისების მიღების დასრულება.
2017 წლის 15 დეკემბერი - კონფერენციაში მონაწილეთა გამოვლენა.
2018 წლის 21 თებერვალი - საკონფერენციო ნაშრომების მიღების დასრულება.
2018 წლის 12 მარტი - სამეცნიერო კონფერენციის გამართვა

საკონტაქტო პირი:
ირაკლი ირემაძე
ელ. ფოსტ : Irakli.iremadze@tsu.ge
მისამართი: ილია ჭავჭავაძის გამზ.1, თსუ I კორპუსი, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის
სამკითხველო დარბაზი.