ელექტრონული კატალოგის საძიებელი
ბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგის ჩანაწერებში გრაფა - „ბიბლიოთეკაში“ - მითითებული სპეციალური ტერმინების განმარტება:
  • რდ I - შოთა უსთაველის სამკითხველო არბაზი (დახურული ფონდი)
  • რდ II- შოთა უსთაველის სამკითხველო არბაზი (ნახევრად ღია ფონდი)
  • რდ III- შოთა უსთაველის სამკითხველო არბაზი (ღია ფონდი)


ანონსი


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა საქართველოს დამფუძნებელი კრების არჩევნების და დამფუძნებელი პირველი სხდომის 98 წლის იუბილესთან დაკავშირებით 2017 წლის 13 მარტს მართავს სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციას სახელწოდებით: „მრავალპარტიულობა და პოლიტიკური პლურალიზმი საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში“.

კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლიათ სამივე საფეხურის სტუდენტებს. კონფერენციის მონაწილეებს შეუძლიათ წარმოადგინონ ნაშრომები საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების არჩევნების, დემოკრატიული რესპუბლიკის პარტიების, პარტიათა სისტემების, იდეოლოგიების, პარტიათა შორის დაპირისპირებებისა და თანამშრომლობის შესახებ.

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა, 2017 წლის 12 თებერვლის 18:00 საათამდე, საკონფერენციო ნაშრომის თეზისები უნდა გადმოაგზავნონ ელექტრონულ მისამართზე: conference.library@tsu.ge. კონფერენციის ჟიურის მიერ თეზისების შერჩევის შემდეგ, მეორე ეტაპზე გადასულმა მონაწილეებმა, არაუგვიანეს 5 მარტის 18:00 საათისა უნდა გადმოაგზავნონ საბოლოო ნაშრომები ელექტრონულ მისამართზე conference.library@tsu.ge.

საკონფერენციო ნაშრომის თეზისების მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 300 სიტყვას, საბოლოო ნაშრომის მოცულობა კი უნდა შეადგენდეს 1500 - 2000 სიტყვას. წარმოდგენილი ნაშრომი შესრულებული უნდა იყოს Sylfaen-ის შრიფტით, ზომა - 12, დაშორება - 1,5 .

საბოლოო ნაშრომის წარმოდგენისას მონაწილეებმა ნაშრომში უნდა მიუთითონ გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა.

თეზისებისა და საბოლოო ნაშრომის წარმოდგენისას, სტუდენტმა ნაშრომში უნდა მიუთითოს: სახელი, გვარი, საკონტაქტო ინფორმაცია, ფაკულტეტი, კურსი, საფეხური და მიმართულება, რომელზეც სწავლობს.

მნიშვნელოვანი თარიღები:
12 თებერვალი - 18:00 საათი - თეზისების მიღების დასრულება.
15 თებერვალი - კონფერენციაში მონაწილეთა გამოვლენა.
5 მარტი - 18:00 საათი - საბოლოო საკონფერენციო ნაშრომების მიღების დასრულება.
13 მარტი - სამეცნიერო კონფერენციის გამართვა.

საკონტაქტო პირი:
ირაკლი ირემაძე
ტელ: 595 95 66 72
ელ. ფოსტ : Irakli.iremadze@tsu.ge
მისამართი: ილია ჭავჭავაძის გამზ.1, თსუ I კორპუსი,
11:00 საათი.