ელექტრონული კატალოგის საძიებელი
ბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგის ჩანაწერებში გრაფა - „ბიბლიოთეკაში“ - მითითებული სპეციალური ტერმინების განმარტება:
  • რდ I - შოთა უსთაველის სამკითხველო არბაზი (დახურული ფონდი)
  • რდ II- შოთა უსთაველის სამკითხველო არბაზი (ნახევრად ღია ფონდი)
  • რდ III- შოთა უსთაველის სამკითხველო არბაზი (ღია ფონდი)

რესურსი (რეპოზიტორი) თსუ-ს ინტელექტუალური ნაშრომების საცავია, რომელიც აკადემიური პორთფოლიო/პროფილის შექმნის საშუალებას იძლევა. შესაძლებელია გამოქვეყნებულ ან გამოსაქვეყნებლად მომზადებულ სხვადასხვა სახის და თემატიკის ციფრული დოკუმენტების დაცვა.
რეპოზიტორში ავტორი (რეგისტრაციის გავლის შემდეგ) ბიბლიოთეკარის დახმარებით ათავსებს ელექტრონულ მონაცემებს პუბლიკაციის შესახებ და სრულ ტექსტს (აუცილებელია) ციფრულ ფორმატში. ავტორი შეიძლება იყოს: უნივერსიტეტის დოქტორანტი, თუ მის რომელიმე ნაშრომს მინიჭებული აქვს ISBN და/ან დაბეჭდილია ISSN-ის მქონე ჟურნალში, უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, დოქტორის ხარისხის მქონე ადმინისტრაციული პერსონალი. ავტორს აგრეთვე შეუძლია გამოუქვეყნებელი ნაშრომების, კონფერენციების მასალების და ზოგიერთი სხვა ინფორმაციული ციფრული დოკუმენტის განთავსება.
დოკუმენტი აიტვირთება pdf წამკითხვად (არა ფოტო გამოსახულების) ფორმატში, ნებისმიერ ენაზე, UNICODE შრიფტებით დაბეჭდილი. ასატვირთ დოკუმენტთან ერთად ავტორი ცალკე ფაილად წარადგენს ბიბლიოგრაფიულ მონაცემებს (კითხვებისთვის მიმართეთ ბიბლიოთეკარებს).
რეპოზიტორი უზრუნველყოფს დოკუმენტებზე ონლაინ ღია წვდომას აქედან გამომდინარე უფლებებითა და პასუხისმგებლობით.
დოკუმენტის ატვირთვის უფლება აქვს მხოლოდ ნაშრომის ავტორებს (ერთერთს კოლექტივის არსებობის შემთხვევაში). ატვირთული დოკუმენტის კანონიერება და აუთენტურობა არ მოწმდება.
რეპოზიტორში განთავსებული დოკუმენტები ინდექსირდება Google Scholar საძიებო სისტემის მიერ.
მხოლოდ თსუ-ს რეპოზიტორში ელექტრონულ ფორმატში ატვირთული პუბლიკაცია ოფიციალურად გამოქვეყნებულ პუბლიკაციად არ ჩაითვლება!
კითხვებისთვის დაგვიკავშირდით უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში.

(საკონტაქტო პირი თეიმურაზ ყანჩელი, +(995 32) 225-0484 დამ. 9532

eBooks თსუ-ს ელექტრონული დოკუმენტების საცავია, რომელშიც დაცულია თსუ-ს ბიბლითეკის ფონდის ყველაზე მოთხოვნადი გამოცემების და დოკუმენტების ელექტრონული ვერსიები. წიგნები, დისერტაციები, გამოსახულებები, პერიოდული გამოცემები, აუდიო მასალები დალაგებულია ანბანური წესით.
საავტორო უფლების დაცვის მიზნით წვდომა საცავში დაცული დოკუმენტების ნაწილზე შესაძლებელია მხოლოდ ავტორიზაციის შემდეგ. eBooks-ზე რეგისტრაცია შესაძლებელია მხოლოდ თსუ-ს ელ-ფოსტის მისამართების მფლობალთათვის. დანარჩენ დოკუმენტებზე წვდომა თავისუფალია ინტერნეტის ნებისმიერი სივრციდან.