მისამართი: 0186, ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. № 11


+995 (32) 302883 დირექცია
+995 (32) 302892 აბონემენტის სამსახური

library@tsu.ge