2016-03-02

საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს თსუ დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული ერასმუს+ის პროგრამის სტიპენდიების მოსაპოვებლად!

საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს თსუ დოქტორანტურის პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე სემესტრის სტუდენტებისთვის ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული ერასმუს+ის პროგრამის სტიპენდიების მოსაპოვებლად 

სადოქტორო სტიპენდიების ჩამონათვალი სასწავლო მიმართულებების მიხედვით:

ვიადრინას ევროპული უნივერსიტეტი (გერმანია)
სასწავლო მიმართულებები (ინგლისურენოვანი/გერმანულენოვანი):
ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ბიზნესის ადმინისტრირება, იურიდიული
https://www.europa-uni.de/en/index.html

იუსტუს-ლიბიგის გისენის უნივერსიტეტი (გერმანია)
სასწავლო მიმართულებები (ინგლისურენოვანი/გერმანულენოვანი):
პოლიტიკის მეცნიერება,  სოციოლოგია, ბიოლოგია, გარემოს დაცვა, მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია
http://www.uni-giessen.de/cms/welcome

კორუნას უნივერსიტეტი (ესპანეთი)
სასწავლო მიმართულებები (ინგლისურენოვანი/ესპანურენოვანი):
იურიდიული, სოციოლოგია, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
https://www.udc.es/index.html?language=en

ლუვენის კათოლიკური უნივერსიტეტი (ბელგია)
სასწავლო მიმართულებები (ინგლისურენოვანი):
საჯარო პოლიტიკა, გენდერის კვლევა
საკონტაქტო პირი: axel.gosseries@uclouvain.be
http://www.uclouvain.be/index.html

ვროცლავის უნივერსიტეტი (პოლონეთი)
სასწავლო მიმართულებები (ინგლისურენოვანი):
პოლიტიკის მეცნიერება, საერთაშორისო ურთიერთობები
https://international.uni.wroc.pl/en

ახლო აღმოსავლეთის ტექნიკური უნივერსიტეტი (თურქეთი)
სასწავლო მიმართულებები (ინგლისურენოვანი):
ბიზნესი, ეკონომიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები, პოლიტიკის მეცნიერება, ბიოლოგია, ქიმია, კომპიუტერული მეცნიერება
http://www.metu.edu.tr/

გრანადის უნივერსიტეტი (ესპანეთი)
სასწავლო მიმართულებები (ინგლისურენოვანი): 
იურიდიული, ეკონომიკა, ბიზნესი, ფსიქოლოგია, პოლიტიკის მეცნიერება, ფილოსოფია

სტიპენდიატთა შესარჩევი პროცესი:
 • ენის ინსტიტუციონალური ტესტირება (2015 წლის 15 ოქტომბერი და 17 ნოემბერი, 2016 წლის 2 მარტი - თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი)
 • დოკუმენტაციის შემოწმება (თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი)
 • გასაუბრება შესარჩევ კომისიასთან (თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი)
 • სტიპენდიატთა საბოლოო შერჩევა (მასპინძელი უნივერსიტეტი)
სააპლიკაციო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი:

 • CV-ს ევროპული ფორმატი (ინგლისურ ენაზე)
 • ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ (ინგლისურ ენაზე ნათარგმნი და ნოტარიულად დამოწმებული)
 • ნიშნების ამონაწერი (GPA-ის მითითებით, ინგლისურ ენაზე ნათარგმნი და ნოტარიულად დამოწმებული)
 • მოტივაციის წერილი (ინგლისურ ენაზე, არაუმეტეს ერთი გვერდისა)
 • მაგისტრის დიპლომი
 • პასპორტის ასლი
 • ერთი სარეკომენდაციო წერილი (ინგლისურ ენაზე, ხელმოწერითა და ბეჭდით დამოწმებული)
 • შევსებული სასწავლო ხელშეკრულება (შეამოწმეთ სასურველი მასპინძელი უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი, მოინიშნეთ თქვენთვის სასურველი საგნების ჩამონათვალი, კონსულტაცია გაიარეთ თქვენი ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში და მხოლოდ ამის შემდეგ შეავსეთ დოკუმენტი, რომელიც შევსების შემდეგ აუცილებელია დაამოწმოთ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმოწერით/ბეჭდით) დანართი 1
 • თანხმობა მიღებაზე (pre-acceptance) მასპინძელი უნივერსიტეტიდან (ოფიციალური წერილი სავალდებულო არ არის, საკმარისია მეილით მიღებული დასტური)
სტიპენდიების რაოდენობა ქვეყნების მიხედვით:

 • ბელგია, გერმანია, ესპანეთი, თურქეთი : 800 ევრო ყოველთვიური სტიპენდია + ორმხრივი საერთაშორისო მგზავრობის ანაზღაურება
 • პოლონეთი: 750 ევრო ყოველთვიური სტიპენდია + ორმხრივი საერთაშორისო მგზავრობის ანაზღაურება
შერჩეულმა სტიპენდიანტებმა თავად უნდა აანაზღაურონ სავიზო მოსაკრებლისა და ყოველთვიური საერთაშორისო დაზღვევის ხარჯები!!!

დაინტერესებულმა სტუდენტებმა ა/წ 1 აპრილის 16 საათამდე უნდა გამოაგზავნონ სააპლიკაციო დოკუმენტაციის სრული ჩამონათვალი (PDF ფორმატში) შემდეგ ელ-ფოსტაზე (სათაურში მიუთითეთ სახელი და გვარი, სწავლის საფეხური (PhD) და სასურველი ევროპული უნივერსიტეტები პრიორიტეტების მიხედვით):


შენიშვნა: 
 • დაგვიანებული ან/და არასრული აპლიკაციები არ მიიღება!
 • შესაძლოა, შეიცვალოს უნივერსიტეტების ჩამონათვალი!
Print

« იხ. ყველა სიახლე