პოლიტიკის მეცნიერება
___________________________

სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: პოლიტიკის მეცნიერება /Political Science Master of Arts Program/;
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე

პროგრამის აღწერა:
საგამოცდო საკითხები;

სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა /Public Administration and Public Policy/;
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი ალექსანდრე კუხიანიძე, ასოცირებული პროფესორი ნანა მაჭარაშვილი

პროგრამის აღწერა:
საგამოცდო საკითხები;


ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია
___________________________

სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები /Mass Communication and Media Studies/;
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები:  ასოცირებული პროფესორი მანანა შამილიშვილი, ასოცირებული პროფესორი  მარი წერეთელი

პროგრამის აღწერა:
საგამოცდო საკითხები;

სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: მედია და ახალი ტექნოლოგიები /Media and New Technology/;
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები: 
 ასოცირებული პროფესორი  რევაზ ჭიჭინაძე,  ასოცირებული პროფესორი  ნანული ტალახაძესაერთაშორისო ურთიერთობები
___________________________

სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა /Diplomacy and International Politics/;
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფესორი თორნიკე თურმანიძე

პროგრამის აღწერა:

სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები /Nationalism and Ethnicity Studies/;
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი ზურაბ დავითაშვილი
საგამოცდო საკითხები ;

სამაგისტრო პროგრამა : /Eurasian and Caucasus Studies/ ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები,ინგლისურენოვანი /International Interdisciplinary English-language Master’s Program in Social Sciences/;
სასწავლო პროგრამის ხელმძღვანელი / კოორდინატორი: ასოცირებული პროფესორი ფიქრია ასანიშვილი

პროგრამის აღწერა:
საგამოცდო საკითხები;


საზოგადოებრივი გეოგრაფია
___________________________

სამაგისტრო პროგრამის დასახლება: საზოგადოებრივი გეოგრაფია /Human Geography/; 
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი გიორგი გოგსაძე

გამოცდისთვის მოსამზადებელი მასალები:
მსოფლიო ტურიზმის გეოგრაფია - ნინო პავლიაშვილი


სამაგისტრო პროგრამის დასახლება: დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია;
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები:  პროფესორი  რევაზ გაჩეჩილაძე,  პროფესორი  ვაჟა ლორთქიფანიძესოციოლოგია / სოციალური მუშაობა

___________________________


სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: სოციოლოგია /Sociology/;
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი იაგო კაჭკაჭიშვილი

სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: სოციალური
მუშაობა /Social Work/; 
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: 
ასოცირებული პროფესორი  ნინო შატბერაშვილი

სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: კულტურის და მედიის სოციოლოგია /Sociology of Culture and Media/;
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები პროფესორი  ამირან ბერძენიშვილი,  ასოცირებული პროფესორი  ლია წულაძე


სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები /European Integration and Employment relations, EIGER/;
სასწავლო პროგრამის ხელმძღვანელები/კოორდინატორები: იაგო კაჭკაჭიშვილი (თსუ), მარინა კვაჭაძე (ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი) კახა შენგელია, კოორდინატორი: ნინო ჩუბინიძე (კავკასიის უნივერსიტეტი)

პროგრამის აღწერა;
საგამოცდო საკითხები;


ინტერდისციპლინური 
___________________________

სამაგისტრო პროგრამა:
გენდერის კვლევა /Gender Studies/;
პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი თეონა მატარაძე


სამაგისტრო პროგრამა:  გენდერის კვლევა /Gender Studies/ ( ინგლისურენოვანი);
პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი თამარ საბედაშვილი

სამაგისტრო პროგრამა:კონფლიქტების ანალიზი და მართვა /Conflict Analysis and Management/;
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები:
  პროფესორი გუგული მაღრაძე , პროფესორი რევაზ ჯორბენაძე
სამაგისტრო პროგრამა: ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება / Organization Development and Consulting/ (მიღება ორ წელიწადში ერთხელ)
პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი ნოდარ ბელქანია,
პროგრამის  თანახელმძღვანელი:  პროფესორი ფრიდრიხ გლაზლი
სამაგისტრო პროგრამა:  მედიაფსიქოლოგია და კომუნიკაციები/ Media psychology and communications  ( ინგლისურენოვანი);   
პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფესორი მარიამ გერსამია 
სამაგისტრო პროგრამა:  პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაცია: პოლიტიკა, ეკონომიკა, საზოგადოება/ Post-Soviet Transformation: Politics, Economy, Society ინგლისურენოვანი ქართული კომპონენტებით:
პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფესორი მარინა მუსხელიშვილი