სამეცნიერო სემინარების სერია


პოლიტიკის მეცნიერების დეპარტამენტი

 • 8.11.2017. ზვიად ბარქაია, ტროის უნივერსიტეტის (აშშ) კურსდამთავრებული
  „მეორადი ეკონომიკა საბჭოთა საქართველოში“;
 • 22.11.2017.  ლევან ბატიაშვილი, ედინბურგის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული
  „ეთიკის ნორმები საჯარო პოლიტიკაში“;
 • 6.12.2017. ლევან კახიშვილი, პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორანტი
  „პარტიული კონკურენციის ბუნება პოსტსაბჭოთა ჰიბრიდულ რეჟიმებში“

IV კორპუსი, №304, 17:00 სთ.

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი 

 • 7.12.2017. დავით მაცაბერიძე, ასისტენტ-პროფესორი
  "რუსეთის დეზინფორმაციული პოლიტიკა და ევროპის ულტრა-მემარჯვენე პარტიები: საჯარო სივრცის ფრაგმენტაცია ევროპაში?"; 
 • 7.12.2017. ანა დარბაიძე, ტროის უნივერსიტეტის (აშშ) კურსდამთავრებული
  „პოსტსაბჭოთა ქვეყნების პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული გამოწვევები“;
 • 26.01.2018. ზურაბ დავითაშვილი, პროფესორი 
  "ეთნიკური იდენტობა და საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია";
 • 26.01.2018. ოთარ კობახიძე, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის (უნგრეთი) კურსდამთავრებული
  „ევროპეიზაციისას "ევროპის" გაგება ულტრა-მემარჯვენე ნაციონალისტთა ნარატივებში: ქართული შემთხვევა“.
VI კორპუსი, №303, 13:00 სთ.

საზოგადოებრივი გეოგრაფიის დეპარტამენტი

 • 29.11.2017. გიორგი გოგსაძე, პროფესორი
  „მიგრაციის თეორიები: კლასიკური და თანამედროვე მიდგომები“;

  IV კორპუსი,  №213, 12:00 სთ.

 • 12.12.2017. გიორგი კვინიკაძე, ასოცირებული პროფესორი
  „თანამედროვე გეოეკონომიკური პარადიგმის ფორმირება ისტორიულ რაკუსში“.

IV კორპუსი, №213, 16:00 სთ.


ინტერდისციპლინური დეპარტამენტი

 • 24.11.2017 ზურაბ აბაშიძე, ასოცირებული პროფესორი
  „თანამედროვე რუსეთის საგარეო პოლიტიკის ამოცანები და პრობლემები“;
 • 27.11.2017 გუგული მაღრაძე, პროფესორი
  „კონფლიქტის ესკალაცია და დეესკალაცია“;
 • 16.01.2018 რევაზ ჯორბენაძე, პროფესორი
  „ფსიქოისტორია - მეცნიერების ახალი დარგი“;
 • 24.01.2018 მარინა მუსხელიშვილი, პროფესორი 
  „პოლიტიკის რაციონალობა“;
 • 9.02.2018 თამარ ვეფხვაძე, ასოცირებული პროფესორი
  „დისკურსის რიტორიკა და რიტორიკის დისკურსი“;
 • 17.02.2018 მარიამ გერსამია, პროფესორი
  „ახალგაზრდა ჟურნალისტთა დასაქმება მედიის შრომის ბაზარზე (დამსაქმებელთა კვლევა)“;
 • 25.02.2018 მარიამ გერსამია, პროფესორი
  „რეფრეიმინგი - ნეგატიური და პოზიტიური ელემენტები მედიის და პოლიტიკის დღის წესრიგში“.

VI კორპუსი,  №303, 13:00 სთ.